Publiczna Szkoła Podstawowa im. I Dywizji T. Kościuszki w Różanie

Publiczna Szkoła Podstawowa im. I Dywizji T. Kościuszki w Różanie

 

06-230 Różan

ul. Szkolna 3

Tel: (29) 766-90-12

Statut

Tekst ujednolicony na dzień 01.09.2016 r.

STATUT

PUBLICZNEJ   SZKOŁY  PODSTAWOWEJ 

IM.  I  DYWIZJI  T. KOŚCIUSZKI  W  RÓŻANIE

 

§1

 1. „Publiczna Szkoła Podstawowa im. I Dywizji T. Kościuszki w Różanie” zwana dalej „szkołą” działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami) – jako jednostka budżetowa.  Szkole podporządkowany jest punkt filialny w Załuziu przyjmujący nazwę: „Publiczna Szkoła Podstawowa w Różanie Szkoła Filialna w Załuziu”.
 2. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Szkolnej 3 w Różanie oraz budynek punktu filialnego w Załuziu.
 3. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Różan. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie - Delegatura w Ostrołęce.
 4. Czas trwania nauki w szkole wynosi sześć lat. Świadectwo ukończenia szkoły uprawnia do podjęcia nauki w gimnazjum.
 5. Szkoła używa nazwy w pełnym brzmieniu – „Publiczna Szkoła Podstawowa im. I Dywizji T. Kościuszki w Różanie”. Na pieczęciach i stemplach może być używany skrót nazwy – „Publiczna Szkoła Podstawowa w Różanie”.

§2

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

a)        umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,

b)        kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów, zgodnie z programem wychowawczym szkoły,

c)        sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

 1. System oświatowy szkoły zapewnia uczniom dostosowanie treści nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów i specjalistycznych form pracy dydaktycznej.
 2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w programie wychowawczym i programie profilaktyki szkoły. Program wychowawczy i program profilaktyki uchwala rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. Dokumenty te obejmują wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli.
 3. Szkoła zapewnia opiekę uczniom szczególnie uzdolnionym poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie. Umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
 4. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze, odpowiednie do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:

-          uczniowie mają prawo korzystać ze świetlicy, biblioteki, pomocy dydaktycznych i środków audiowizualnych za zgodą i pod opieką nauczyciela odpowiedzialnego,

-          podczas zajęć szkolnych opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel. W sytuacji chwilowej nieobecności nauczyciela (np. wyjście do telefonu), opiekę nad uczniami nauczyciel może powierzyć innemu pracownikowi szkoły.

-          w czasie niespodziewanej nieobecności nauczyciela na zajęciach dydaktycznych o opiece nad uczniami decyduje dyrekcja szkoły. Klasę można zwolnić z pierwszych lub ostatnich godzin lekcyjnych po wcześniejszym, co  najmniej  jednodniowym,  poinformowaniu uczniów. O zmianie w organizacji zajęć, rodziców informują uczniowie.

-          podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek i innych form wypoczynku, osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów jest tylko nauczyciel tej szkoły. Organizator (kierownik) w/w form zajęć może w uzasadnionych przypadkach powierzyć zadania opiekuńczo – wychowawcze innym osobom, mającym przygotowanie pedagogiczne

-          podczas przerw międzylekcyjnych nauczyciele pełnią dyżury na terenie szkoły zgodnie z planem dyżurów ustalonych przez dyrekcję szkoły.

-          grupa uczestników dalszej wycieczki będących pod opieką jednego nauczyciela nie może przekraczać 15 osób, zwłaszcza jeśli w grupie znajdują się dzieci z dysfunkcjami. W trakcie wyjazdu nauczyciel pełni opiekę i ponosi odpowiedzialność za czas spędzony z uczniami.

 1. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych. Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa § 23 statutu szkoły.
 2. W szkole funkcjonują wewnątrzszkolne zasady oceniania, których treść stanowi załącznik nr 1 i 2 do statutu. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów nauczania posiadają przedmiotowe zasady oceniania (zgodne z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania), które uwzględniają możliwości i potrzeby psychofizyczne uczniów w oparciu o własne obserwacje nauczyciela, opinie i orzeczenia wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
 3. Szkoła może tworzyć oddziały sportowe, integracyjne, specjalne.
 4. W szkole może być prowadzona działalność innowacyjna i eksperymentalna po uprzednim zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną.

9a. W Publicznej Szkole Podstawowej w Różanie mogą działać stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których była mowa, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły.

 1. W szkole mogą być organizowane zajęcia dodatkowe (np. koła zainteresowań, przedmiotowe, artystyczne itp.) uwzględniające potrzeby rozwojowe uczniów.
 2. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych lub rodzinnych potrzebna jest pomoc i wsparcie, szkoła może zorganizować następujące formy opieki i pomocy: zajęcia logopedyczne, zajęcia z pedagogiem szkolnym, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia terapii pedagogicznej, gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną.
 3. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Makowie Mazowieckim w celu uzyskania przez dzieci i rodziców specjalistycznej pomocy.
 4. Rodzice współpracują z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia swych dzieci. Szkoła prowadzi następujące formy współpracy z rodzicami:

-spotkania ogólnoszkolne – co najmniej raz w roku,

-spotkania klasowe – nie rzadziej niż raz na kwartał,

-spotkania indywidualne,

-spotkania okolicznościowe,

-wizyty domowe.

 

Rodzice mają prawo do:

-          znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie,

-          znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania,

-          rzetelnej informacji na temat osobowości swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

-          uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

-          wyrażania i przekazywania organowi nadzorującemu szkołę opinii na temat pracy szkoły.

Rodzice mogą wspierać działania dydaktyczno-wychowawcze szkoły świadcząc pomoc finansową lub materialną. Mogą służyć pomocą w organizacji i w sprawowaniu opieki podczas imprez szkolnych i klasowych na terenie szkoły.

§ 3

1. Organami szkoły są:

a)        dyrektor szkoły,

b)        rada pedagogiczna,

c)        samorząd uczniowski zwany dalej samorządem,

d)       rada rodziców.

 1. Zadania dyrektora szkoły określa ustawa  o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 r.

1)  Dyrektor szkoły w szczególności:

 -  kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

-     sprawuje nadzór pedagogiczny,

-     sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

-     realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

-     dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,

-     podaje do publicznej wiadomości, do dnia 31 marca, szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,

-     zapewnia bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

-- wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

2) Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor szkoły w szczególności decyduje w sprawach:

-     zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

-     przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły lub placówki,

-     występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

3) Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną,  radą rodziców i samorządem uczniowskim.

4) Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej, powołuje wicedyrektora szkoły.

5)  Zadania dyrektora związane z zapewnieniem bezpieczeństwa.

a) Dyrektorzapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza obiektem.

b) Dyrektor co najmniej 2 razy w roku dokonuje kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły oraz określa kierunki ich poprawy.

c) Z kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział. Kopię protokołu dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu.

d) W pomieszczeniach zapewnia się właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie, dostęp do ciepłej i zimnej wody oraz środki higieny osobistej.

e) Wyposażenie szkoły posiada odpowiednie atesty lub certyfikaty.

f) Prowadzenie zajęć odbywa się pod nadzorem upoważnionych do tego osób.

g) Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela.

h) Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych powinien uwzględniać potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia.

i) W pomieszczeniach szkoły zapewnia się uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych.

j) Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby.

 k) Plany ewakuacji umieszcza się w widocznym miejscu, drogi ewakuacyjne oznacza się w sposób wyraźny i trwały.

l) Dyrektor szkoły prowadzi rejestr wypadków oraz omawia z pracownikami ich przyczyny oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im.

 1. Zadaniem osoby powołanej na stanowisko wicedyrektora szkoły jest wspomaganie dyrektora w kierowaniu szkołą zgodnie z zakresem obowiązków wytyczonych przez dyrektora szkoły.

1)        Wicedyrektor szkoły w szczególności:

a) Przygotowuje projekty następujących dokumentów programowo-organizacyjnych    szkoły:

-tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych,

-kalendarza szkolnego.

b)   Organizuje i koordynuje na bieżąco tok działalności pedagogicznej i wychowawczo-opiekuńczej nauczycieli szkoły, pedagoga szkolnego, logopedy oraz świetlicy i biblioteki szkolnej.

c)    Współpracuje z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

d)   Prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli klas I-III, świetlicy, biblioteki, pedagoga szkolnego i logopedy.

e)    Pełni nadzór kierowniczy nad szkołą podczas nieobecności dyrektora szkoły.

f)    Ma prawo wnioskowania do dyrektora szkoły w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla pracowników szkoły.

g)   Nadzoruje i organizuje pracę kuchni oraz funkcjonowanie dożywiania uczniów.

h)   Ma prawo używania pieczątki osobowej z tytułem „Wicedyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Różanie” oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji.

2)        Jak każdy inny nauczyciel odpowiada przed dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną i organem prowadzącym szkołę za:

-       sprawność organizacyjną i poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych,

-       poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

-       poziom prowadzonego nadzoru pedagogicznego,

-       prawidłowość postępowania szkoły w związku z obowiązkiem szkolnym w obwodzie szkoły,

-       bezpieczeństwo osób i wyposażenia materialnego szkoły podczas pełnienia przez siebie funkcji wicedyrektora szkoły oraz podczas bieżącego kierowania szkołą,

-       stan sprawności technicznej (usuwanie zagrożeń) bazy lokalowej.

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

1)        W skład rady pedagogicznej wchodzą nauczyciele zatrudnieni w szkole, pedagog szkolny, logopeda, wychowawca świetlicy i bibliotekarz.

2)        Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

a)    zatwierdzanie planów pracy szkoły,

b)   zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

c)    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów  pedagogicznych,

d)   ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

e)    podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów nie podlegających obowiązkowi szkolnemu tj. po ukończeniu 18 lat,

f)    zaopiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania,

g)   w uzasadnionych przypadkach możliwość dokonania zmian w  szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, na wniosek nauczy-ciela lub rady rodziców (zmiana nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego).

3)        Rada pedagogiczna opiniuje:

a)    organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

b)   projekt planu finansowego szkoły,

c)    wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

d)   propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

4)        Rada pedagogiczna jest uprawniona do występowania z wnioskami w sprawach doskonalenia organizacji nauczania i wychowania .

5)        Rada pedagogiczna wydaje opinie w zakresie powierzania funkcji kierowniczych. Może wystąpić z  wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole.

6)        Rada pedagogiczna wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy szkoły. Rada pedagogiczna obraduje na zebraniach plenarnych lub w powołanych przez siebie komisjach. Zebrania rady pedagogicznej organizuje się w czasie pozalekcyjnym. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

7)        Rada pedagogiczna podejmuje uchwały na zebraniach plenarnych.

a)    Uchwały rady pedagogicznej obowiązują wszystkich pracowników i uczniów      szkoły.

b)   Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Głosowanie nad przyjęciem uchwały rady pedagogicznej może odbywać się w trybie jawnym lub tajnym. Tryb głosowania nad uchwałą ustala rada pedagogiczna w głosowaniu jawnym.

c)    Dyrektor ma prawo wstrzymać wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę   uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

8)        Rada powołuje, w zależności od potrzeb, stałe lub doraźne komisje (zespoły).

-   Doraźne komisje (zespoły) powoływane są dla opracowania określonych problemów.

-   Działalność komisji (zespołów) może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności szkoły i pracy nauczycieli, w tym między innymi: planowania pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, realizacji uchwał i wniosków, pracy wychowawczej, pracy nauczycieli tych samych lub pokrewnych przedmiotów nauczania, pomocy naukowych, współpracy ze środowiskiem, opieki nad młodzieżowymi organizacjami, wychowania zdrowotnego i sportu, organizacji wypoczynku, profilaktyki i resocjalizacji, rewalidacji uczniów niepełnosprawnych, doskonalenia zawodowego, nagród i wyróżnień.

-   Pracą komisji kieruje przewodniczący, powołany przez radę pedagogiczną lub komisję na wniosek przewodniczącego rady pedagogicznej.

-   Komisja informuje radę o wynikach swojej pracy, formułując wnioski do zatwierdzenia przez radę pedagogiczną.

9)        Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. Przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do:

-   tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady pedagogicznej w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego szkoły,

-   oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

-   dbania o autorytet rady pedagogicznej: ochrony praw i godności nauczycieli,

-   zapoznawania rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawiania trybu i form ich realizacji,

-   analizowania stopnia realizacji uchwał rady pedagogicznej.

10)    Członek rady pedagogicznej jest zobowiązany do:

-   rzetelnego realizowania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, wynikających ze statutowych funkcji szkoły,

-   doskonalenia własnych umiejętności zawodowych,

-   współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady pedagogicznej,

-   przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora,

-   czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach rady pedagogicznej i jej komisji (zespołu), do których został powołany oraz w wewnętrznym samokształceniu,

-   realizowania uchwał rady pedagogicznej także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia,

-   składania przed radą pedagogiczną sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań,

-   nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

11)    W zebraniach rady pedagogicznej lub w określonych punktach programu tych zebrań mogą uczestniczyć z głosem doradczym, zaproszeni w jej imieniu przez przewodniczącego:

-   lekarze szkolni i inni pracownicy powołani do sprawowania opieki higieniczno-lekarskiej nad uczniami,

-   przedstawiciele organizacji politycznych, społecznych i związkowych,

-   przedstawiciele samorządu uczniowskiego i innych organizacji społecznych działających na terenie szkoły,

-   przedstawiciele rady rodziców,

-   pracownicy administracyjni, ekonomiczni i obsługi szkoły,

-   inne osoby zaproszone przez dyrektora za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

12)    Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. Protokół zebrania rady pedagogicznej, wraz z listą obecności jej członków, podpisuje przewodniczący obrad i protokolant. Członkowie rady pedagogicznej zobowiązani są do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu obrad. Rada pedagogiczna na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu.

13)    Podstawowym dokumentem działalności rady pedagogicznej są księgi protokołów. Księgi protokołów należy udostępniać na terenie szkoły jej nauczycielom, upoważnionym osobom zatrudnionym w organach prowadzących lub nadzorujących szkołę.

 1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej samorządem. Tworzą go wszyscy uczniowie szkoły.

1)        Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez radę pedagogiczną po konsultacji z ogółem uczniów. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

2)        Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

3)        Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

-prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

-prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

-prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

-prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

-prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

4)  Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wybiera rada pedagogiczna

 1. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.     

1)   Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. Określa on w szczególności:

- wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,

- szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady.

2)   Rada rodziców może występować do dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

3)   Do kompetencji rady rodziców należy:

a)      Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

- programu wychowawczego szkoły. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, wówczas ustala go dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny i obowiązuje on do czasu uchwalenia nowego.

- programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

          b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

               wychowania szkoły,

          c) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły

4)   W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.

7.  Zadania pracowników szkoły związane z zapewnieniem bezpieczeństwa

1)   W szkole zatrudnia się pracowników administracji i obsługi do obowiązków których w szczególności należy:

a)   rzetelne wykonywanie obowiązków zgodnie z przydziałem czynności

b)   przestrzeganie regulaminu pracy

c)    poszanowanie mienia szkolnego

d)   przestrzeganie zasad współżycia społecznego

e)   rzetelne wykonywanie bieżących poleceń dyrektora szkoły

f)     przestrzeganie tajemnicy służbowej

2)      W celu zapewnienia uczniom warunków bezpieczeństwa pracownicy administracji i obsługi w wykonywaniu swoich zadań służbowych uwzględniają:

a)   sprawną organizację pracy oraz sumienne wykonywanie prac i zadań wpływających na stan bezpieczeństwa uczniów

b)   przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

c)    reagowanie na wszelkie przejawy niepożądanych zachowań uczniów poprzez zgłaszanie tych zachowań dyrektorowi szkoły lub nauczycielom

d)   odpowiedzialne pełnienie dyżurów na korytarzu na parterze, zamykanie drzwi wejściowych do szkoły na czas trwania lekcji

e)   dbanie o ład i porządek w trakcie wchodzenia i wychodzenia uczniów ze szkoły

f)     niewpuszczanie na teren szkoły osób nieuprawnionych

§ 4

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. Koniec pierwszego semestru w każdym roku szkolnym przypada w piątek po upływie dwóch pełnych tygodni stycznia.

§ 5

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
 2. W zależności od liczby dzieci urodzonych w danym roczniku klasy dzieli się na oddziały, których liczebność nie powinna przekraczać 26 uczniów.
 3. W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego.

§ 6

 1. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, z zastrzeżeniem ust.2.
 2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.
 3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust.2, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
 4. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.
 5. W szkole „Publiczna Szkoła Podstawowa w Różanie Szkoła Filialna w Załuziu” ze względu na szczególnie trudne warunki demograficzne dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych.

§ 7

 1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony zgodnie z podstawowymi wymogami zdrowia i higieny, racjonalnie planujący pracę ucznia i nauczycieli.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 3. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
 4. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w lekcjach religii:

a)    przebywają w tym czasie  na świetlicy szkolnej,

b)   w przypadku, gdy jest to pierwsza, bądź ostatnia lekcja, rodzice mogą złożyć pisemną prośbę do dyrektora szkoły o zwolnienie dziecka z zajęć.

§ 8

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę.
 2. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczą działającą w ramach szkoły zgodnie ze swoim planem.
 3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

§ 9

 1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią działającą na rzecz realizacji potrzeb dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli, oraz popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
 2. Użytkownikami biblioteki są uczniowie szkoły oraz ich rodzice (prawni opiekunowie), nauczyciele i pracownicy szkoły.
 3. Organizacja  biblioteki szkolnej powinna umożliwiać:

-       gromadzenie i opracowywanie książek i innych zbiorów,

-       korzystanie z książek i innych zbiorów w czytelni i wypożyczanie poza bibliotekę,

-       gromadzenie i wypożyczanie bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych,

-       tworzenie warunków do poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

-       rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów,

-       organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

 1. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 2. W bibliotece zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

-       dbałość i troska o powierzony majątek biblioteki i czytelni,

-       gromadzenie, ewidencjonowanie i wypożyczanie oraz udostępnianie książek i innych zbiorów bibliotecznych,

-       przeprowadzanie inwentaryzacji zbiorów,

-       rozwijanie i utrwalanie zainteresowań, potrzeb i nawyków czytelniczych,

-       gromadzenie i wypożyczanie, udostępnianie oraz przekazywanie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,

-       inspirowanie uczniów do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

-       popularyzacja czytelnictwa,

-       wyrabianie i pogłębianie w uczniach nawyku czytania i uczenia się,

-       prowadzenie lekcji bibliotecznych,

-       organizowanie zajęć i ekspozycji rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,

-       przedstawianie radzie pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa uczniów,

-       opieka nad zespołami uczniowskimi w czasie nieobecności nauczyciela przedmiotu,

-       opieka w czasie wycieczek szkolnych,

-       realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły.

 1. Biblioteka szkolna współpracuje z:

a)      uczniami w zakresie:

- rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów,

- wyrabiania i pogłębiania w uczniach nawyku czytania i samokształcenia,

- rozbudzania w uczniach nawyku szacunku do podręczników i odpowiedzialności za ich wspólne użytkowanie.

b)  nauczycielami w zakresie:

- udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,

- udostępniania literatury metodycznej oraz zbiorów multimedialnych,

- realizacji programu wychowawczego i programu profilaktyki,

- organizacji uroczystości szkolnych i środowiskowych,

- przekazywania informacji o stanie czytelnictwa uczniów,

c) rodzicami w zakresie:

- wyposażenia uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,

- przekazywania informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz sposobie wywiązywania się z dbania o książki..

8. Biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami i placówkami oświatowymi w zakresie organizowania konkursów i innych szkolnych oraz pozaszkolnych imprez czytelniczych.

§ 10

 1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły lub za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
 2. Szkoła dla chętnych uczniów organizuje dożywianie – umożliwia spożycie jednego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej. Wicedyrektor szkoły corocznie sporządza listę uczniów chętnych na obiady oraz określa wysokość opłaty za posiłek. Współpracując z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Różanie ustala uczniów, za których opłatę  za dożywianie wnosić będzie OPS.

§ 11

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
 2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

§ 12

Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§ 13

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli określa Karta Nauczyciela ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami), a innych pracowników, o których mowa w ust. 1 odrębne przepisy.

§ 14

 1. W szkole, jeśli liczba oddziałów wynosi co najmniej 12, tworzy się stanowisko wicedyrektora.
 2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

§ 15

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Nauczyciel w trakcie procesu dydaktyczno-wychowawczego odpowiedzialny jest w szczególności za:

-       życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów: powinien natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje i zachowania uczniów, zdarzenia noszące znamiona przestępstwa, zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby zapytać o cel  pobytu, zawiadomić  dyrektora szkoły o fakcie przebywania osób postronnych,

-       prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego zgodny z osiągnięciami współczesnej nauki,

-       warsztat pracy (pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny),

-       stymulowanie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności, zainteresowań oraz pozytywnych cech charakteru w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,

-       bezstronną i obiektywną ocenę uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,

-       udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,

-       doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.

 1. Nauczyciel w swej pracy, szczególnie początkujący, otrzymuje pomoc ze strony dyrektora szkoły, rady pedagogicznej w zdobywaniu stopni awansu zawodowego, co regulują odrębne przepisy.
 2. 1) Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem podczas obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

2) Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom:

-  posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych;

-posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub inne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej – na podstawie tego orzeczenia;

- posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii;

- nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach.

5. Zadania nauczycieli związane z zapewnieniem bezpieczeństwa

Nauczyciel wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę z uwzględnieniem następujących zasad:

1)        sprawdza, czy warunki panujące w klasie nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów (stan szyb w oknach, instalacji elektrycznej, mebli szkolnych itp.)

2)        w trakcie trwania lekcji nie pozostawia uczniów bez opieki

3)        może zwalniać uczniów do toalety pojedynczo

4)        w trakcie przerw aktywnie pełni dyżur według ustalonego harmonogramu

5)        zna i przestrzega przepisy BHP oraz przepisy przeciwpożarowe

6)        wycieczki oraz wyjścia poza teren szkoły organizuje z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa uczniów określonych w przepisach szczegółowych

7)        w trakcie kontaktów bieżących z uczniami zawsze reaguje na wszelkie przejawy zachowań, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu uczniów

8)        Sprawdzenie przez wychowawców klas I, czy wszystkie dzieci zostały odebrane zgodnie z oświadczeniami rodziców.

9)        Sprawdzenie listy obecności uczniów na prowadzonych zajęciach i potwierdzenie tego w dziennikach zajęć.

10)    Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeśli nie jest w stanie zapewnić mu odpowiedniej opieki.

§ 16

 1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo zadaniowe.
 2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.
 3. Zespół do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi składa się z nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem.

§ 17

 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca, który swoim podopiecznym zapewnia wsparcie w rozwoju i uczeniu się, opiekę oraz przygotowanie do życia.
 2. Wychowawca jest animatorem życia zbiorowego, powiernikiem spraw uczniów oraz mediatorem i negocjatorem w rozstrzyganiu kwestii spornych, wewnątrzzespołowych oraz między uczniami a dorosłymi.
 3. Wychowawca klasy:

-       współpracuje i współdziała z nauczycielami uczącymi w danym oddziale, rodzicami uczniów oraz specjalistami z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zdrowotnej na terenie szkoły. W tym celu:

a)    uzgadnia z nauczycielami przedmiotów i koordynuje ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a w szczególności wobec tych, którym potrzebna jest indywidualizacja pomocy i opieki lub indywidualny program rozwoju (uczniowie uzdolnieni, z trudnościami i niepowodzeniami szkolnymi, niedostosowani społecznie).

b)   utrzymuje stały kontakt z rodzicami uczniów poznając warunki domowe i potrzeby opiekuńczo-wychowawcze swych wychowanków, organizuje, w miarę swych możliwości, pomoc rodzicom w ich trudnościach z dziećmi (szczególnie w rodzinach niewydolnych wychowawczo i rodzinach zastępczych oraz zagrożonych patologią społeczną), włącza rodziców w problemy życia klasy i szkoły.

c)    odpowiednio współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi pomoc w rozpoznawaniu potrzeb, zamiłowań i uzdolnień oraz w rozwiązywaniu trudności uczniów. Organizuje odpowiednie formy tej pomocy na terenie szkoły i kieruje do placówek pozaszkolnych.

d)     usprawiedliwia nieobecności ucznia w szkole na podstawie oświadczenia rodziców (opiekunów) lub zaświadczenia lekarskiego; Wszelkich zwolnień ucznia z zajęć lekcyjnych może dokonać wychowawca klasy lub dyrekcja szkoły wyłącznie na podstawie pisemnej lub osobistej prośby rodziców (opiekunów);

e) wraz z nauczycielami dokumentuje w dzienniku zajęć frekwencję uczniów stosując zasady:

-        w przypadku nieobecności ucznia wstawiamy w rubrykę pionową kreskę,

-        w przypadku spóźnienia do 15 minut zaznaczamy wstawiając w rubrykę z pionową kreską     literę „s”,

-        w przypadku spóźnienia powyżej 15 minut traktujemy jak nieobecność,

-        nieobecność usprawiedliwiamy wstawiając w rubrykę z pionową kreską, kreskę poziomą,

-     w przypadku nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych z powodu udziału, pod opieką innego nauczyciela, w innych zajęciach szkolnych, wstawiamy do rubryki literę „z”,

-     w przypadku nieobecności ucznia, w czasie której uczestniczy on w zajęciach lekcyjnych poza macierzystą szkołą (np. sanatorium, szpital) fakt ten odnotowujemy słownie w rubrykach przeznaczonych na frekwencję w sposób opisowy.

     -  wspiera i pomaga w rozwoju psychiczno-społecznym poszczególnym uczniom; w tym celu:

a)    planuje i organizuje wspólnie z uczniami swojej klasy (i w miarę możliwości z ich rodzicami) różne formy życia zespołowego w szkole i poza nią, rozwijające jednostki i integrujące klasę.

b)   ustala treści i formę zajęć tematycznych w czasie do jego dyspozycji i na spotkania z klasą.

-       udziela opieki i doradza w indywidualnych i zbiorowych sprawach spornych (konfliktach interpersonalnych, rozbieżnościach zdań i poglądów,

-       na zlecenie dyrektora szkoły oraz w wyniku uchwał rady pedagogicznej, realizuje inne zadania np.: prowadzi dokumentację klasy, składa sprawozdania z efektów pracy z klasą, rodzicami.

 1. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 2. Formy realizacji zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

§ 18

 1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.
 2. Do szkoły przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców, dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
 3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do szkoły, po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego. Zasady przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego określa rozdział 2a ustawy o systemie oświaty.
  1. Uczeń szkoły ma prawo do:

-          właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

-          opieki wychowawczej i zapewnionych warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej, do poszanowania swojej godności,

-          życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

-          swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

-          rozwijania zdolności i talentów,

-          sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny,

-          pomocy w przypadku trudności w nauce,

-          korzystania z poradnictwa psychologicznego i zawodowego,

-          korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i poza nimi na ustalonych zasadach,

-          wpływanie na życie szkoły poprzez działalność samorządową,

-          zrzeszania się w organizacjach uczniowskich działających w szkole.

4a. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia: 
1. W przypadku, gdy uczeń uważa, iż jego prawa zostały naruszone, może on lub jego

rodzice (opiekunowie prawni) złożyć pisemne zażalenie do dyrektora szkoły.
2. Dyrektor w ciągu siedmiu dni roboczych od jego złożenia rozpatruje 

zażalenie. W przypadku zasadności złożonego zażalenia wydaje decyzję o podjęciu

stosownych działań przywracających możliwość korzystania z określonych uprawnień.

W przypadku, gdy naruszenie praw ucznia spowodowało niekorzystne następstwa dla

ucznia podejmuje czynności likwidujące ich skutki. 

 1. Uczeń szkoły ma obowiązek:

-       przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły,

-       uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywać na nie punktualnie. Mimo spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest przybyć do sali, w której odbywają się zajęcia.

-       systematycznie przygotowywać się do zajęć, odrabiać prace polecone przez nauczyciela do wykonania w domu,

-       zachowywać należytą uwagę na zajęciach lekcyjnych, nie rozmawiać z innymi uczniami bez potrzeby, zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela,

-       pracować nad własnym rozwojem, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,

-       godnie reprezentować szkołę,

-       usprawiedliwić nieobecność na zajęciach szkolnych w formie pisemnego oświadczenia rodziców (opiekunów) lub zaświadczenia lekarskiego, które powinien przedłożyć wychowawcy do końca danego miesiąca.

-       odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, zachowywać się zgodnie z zasadami kultury współżycia, nie używać wulgarnych słów, zwrotów i gestów oraz nie przejawiać zachowań agresywnych,

-       chronić życie i zdrowie własne oraz innych,

-       dbać o ład, porządek oraz wspólne dobro: sprzęt, urządzenia, pomoce i przybory szkolne,

-       zachowywać schludny wygląd poprzez noszenie odpowiedniego, stosownego dla ucznia szkoły podstawowej ubioru (strój skromny, czysty, nie wyzywający),

-       dbać o wygląd tzn. nie stosować makijażu, farbowania włosów, malowania paznokci; nie nosić zbyt wyzywającej biżuterii; nie używać innych ekstrawaganckich elementów.

 1. Rodzaje nagród i wyróżnień przyznawanych uczniom:

-       wyróżnienie (pochwała ustna) udzielona uczniowi przez wychowawcę klasy lub nauczyciela przedmiotu na tle klasy,

-       pochwała ustna udzielona uczniowi przez dyrektora szkoły, na wniosek rady pedagogicznej, na apelu wobec całej społeczności szkolnej,

-       uczniowie klas I – III na koniec roku szkolnego, na wniosek wychowawcy, otrzymują nagrodę książkową,

-       rodzice uczniów klas IV – VI, osiągających za pierwszy semestr średnią ocen co najmniej 4,7 oraz wzorowe zachowanie, otrzymują list gratulacyjny,

-          uczeń klasy VI, który uzyskał ze sprawdzianu szóstoklasisty co najmniej 38 punktów, otrzyma nagrodę rzeczową na koniec roku szkolnego,

-       nagrodę książkową otrzymują uczniowie klas IV – VI, którzy na koniec roku szkolnego uzyskali średnią ocen co najmniej 5,0 i wzorowe zachowanie. Nagrody książkowe będą kupowane z funduszu rady rodziców (wielkość środków finansowych, przeznaczonych na nagrody w klasach I-III nie powinna przekraczać ilości środków finansowych wykorzystywanych w klasach IV-VI); w przypadku braku środków rada pedagogiczna może podjąć decyzję o innym sposobie przyznania nagród,

-       na wniosek rady pedagogicznej uczeń, który wyróżnił się wzorową postawą, osiągnięciami w konkursach, turniejach (co najmniej na szczeblu powiatowym i międzygminnym), pracą społeczną, działalnością na rzecz szkoły i środowiska może otrzymać nagrodę lub wyróżnienie,

-       uczniowie uzyskujący najwyższe wyniki w nauce i zachowaniu, konkursach, zawodach sportowych, po klasyfikacji semestralnej i rocznej prezentowani są na tablicy informacyjnej i internetowej stronie szkoły,

-       tytuł „Mistrza przedmiotu” przyznaje się uczniowi klasy VI, który w klasach IV – VI otrzymywał ocenę celującą na koniec roku szkolnego z danego przedmiotu,

-       nagrodę specjalną dyrektora szkoły, na wniosek rady pedagogicznej, otrzymuje uczeń kończący szkołę za bardzo dobre wyniki w nauce i aktywną działalność na rzecz szkoły.

 1. Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów:

-       uwaga w „Zeszycie uwag” wpisana przez wychowawcę lub innego nauczyciela,

-       upomnienie udzielone uczniowi przez wychowawcę lub nauczyciela przedmiotu wobec całej klasy,

-       nagana ustna udzielona uczniowi przez wychowawcę z jednoczesnym pisemnym poinformowaniem rodziców,

-       upomnienie lub nagana ustna udzielona przez dyrektora szkoły z jednoczesnym pisemnym poinformowaniem rodziców,

-       uczeń źle zachowujący się na dyskotece szkolnej otrzymuje zakaz wstępu na najbliższą tego typu imprezę,

-       przeniesienie ucznia do równoległej klasy na podstawie decyzji rady pedagogicznej,

Rodzaj kary zastosowanej wobec ucznia uzależniony jest od stopnia przewinienia.

7a. Tryb odwołania się ucznia od wymierzonych kar:

- w przypadku kar nałożonych przez wychowawcę klasy lub innego nauczyciela, uczniowi

  lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo odwołania się w formie 

  pisemnej z uzasadnieniem, do dyrektora szkoły (w terminie do 3 dni roboczych od dnia   

  otrzymania kary);

- jeżeli dyrektor szkoły nałożył uczniowi karę, to uczniowi lub jego rodzicom (prawnym   

  opiekunom) przysługuje prawo odwołania się, w formie pisemnej z uzasadnieniem, do  

   rady pedagogicznej (w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania kary);

- decyzja dyrektora szkoły i rady pedagogicznej po odwołaniu jest ostateczna;

- dokumentowanie kar wymierzanych uczniowi jest obowiązkiem wychowawcy klasy.

 1. Na wniosek rady pedagogicznej dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy jego zachowanie stanowi zagrożenie dla innych uczniów.
 2. Szkoła organizuje uczniom warunki pobytu w szkole zapewniające bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej. W szczególności:

-          zabezpiecza i wyposaża pomieszczenia szkolne zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami BHP,

-          organizuje dyżury nauczycieli w czasie przerw lekcyjnych,

-          zatrudnia pedagoga szkolnego,

-          program wychowawczy szkoły oraz plany oddziaływania wychowawców klasowych uwzględniają tą tematykę,

-          współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, rodzicami, policją i innymi instytucjami.

§ 19

W Publicznej Szkole Podstawowej w Różanie obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych przez uczniów w czasie zajęć edukacyjnych. Urządzenia te powinny być wyłączone w trakcie zajęć. Na terenie szkoły obowiązuje również zakaz rejestracji  obrazu i dźwięku przez uczniów bez pozwolenia.

§ 20

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Szkoła filialna używa pieczęci urzędowej szkoły, której jest organizacyjnie podporządkowana.

§ 21

 1. Szkoła posiada sztandar i imię od 1978 roku.

§ 22

 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2002 Nr 23 poz. 225 z późniejszymi zmianami).
 2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określa ustawa z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami).

 

                                                                         §23

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

a. z niepełnosprawności;

b. z niedostosowania społecznego;

c. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

d. ze szczególnych uzdolnień;

e. ze specyficznych trudności w uczeniu się;

f. z zaburzeń komunikacji językowej;

g. z choroby przewlekłej;

h. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

i. z niepowodzeń edukacyjnych;

j. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

k. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w  szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta pedagogiczny i inni zwani dalej „specjalistami”.

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

a. rodzicami uczniów;

b. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

c. placówkami doskonalenia nauczycieli;

d. innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

e. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

a. ucznia;

b. rodziców ucznia;

c. dyrektora szkoły;

d. nauczyciela, wychowawcy klasy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;

e. pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;

f. poradni;

g. asystenta edukacji romskiej;

h. pomocy nauczyciela;

i. pracownika socjalnego;

j. asystenta rodziny;

k. kuratora sądowego.

8. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:

a. klas terapeutycznych;

b. zajęć rozwijających uzdolnienia;

c. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

d. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjo-torapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

e. warsztatów;

f. porad i konsultacji.

9. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

10. Klasy terapeutyczne tworzy się według przepisów zawartych w Rozporządzeniu ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 11. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

12. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

13. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.

14. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.

15. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

16. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych 60 minut.

17. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.

18. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy klas i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć.

19. Nauka ucznia w klasie terapeutycznej oraz udział ucznia w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

20. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy klas i specjaliści.

21. Nauczyciele, wychowawcy klas oraz specjaliści w szkole rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.

22. Nauczyciele, wychowawcy klas oraz specjaliści  w szkole prowadzą w szczególności obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów:

a) trudności w uczeniu się, w tym - w przypadku uczniów klas I-III szkoły podstawowej - ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się,

b) szczególnych uzdolnień;

23. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel, wychowawca klasy lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawc