Publiczna Szkoła Podstawowa im. I Dywizji T. Kościuszki w Różanie

Publiczna Szkoła Podstawowa im. I Dywizji T. Kościuszki w Różanie

 

06-230 Różan

ul. Szkolna 3

Tel: (29) 766-90-12

Program Wychowawczy

             

 

PROGRAM  WYCHOWAWCZY

SZEŚCIOLETNIEJ  PUBLICZNEJ  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ

 

im.  I  DYWIZJI  T. KOŚCIUSZKI

 

w  Różanie

      Mając na uwadze słowa Janusza Korczaka:

     

                          ,,Dzieci nie będą dopiero, ale są już ludźmi,

                            tak ludźmi są, a nie lalkami,

                            można przemówić do ich rozumu – odpowiedzą nam,

                            przemówmy do serca – odczują nas”

              podejmujemy naczelny cel wychowania:

              pracujemy nad wszechstronnym rozwojem młodego człowieka,

                    uwzględniając jego indywidualne potrzeby i możliwości.

  

 

 

Podstawy prawne do stworzenia

SZKOLNEGO  PROGRAMU  WYCHOWAWCZEGO

                  

stanowiły:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
 • Konkordat
 • ustawa o systemie oświaty
 • Karta Nauczyciela
 • Program polityki prorodzinnej państwa, który precyzyjnie określa cele wychowania

I etap edukacyjny - klasy I-III

Cele operacyjne

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Sposób ewaluacji

Stajemy się członkami społeczności szkolnej

 1. Poznajemy szkołę i jej ,,mieszkańców”
 2. Uczymy się demokracji- wybieramy samorząd klasowy
 3. Uczymy się egzekwować swoje prawa, znamy swoje obowiązki
 4. Wzbogacamy wystrój wnętrz szkoły i jej otoczenia
 5. Poznajemy patrona szkoły

- wychowawcy

- dyrekcja szkoły

- pedagog szkolny

- przedstawiciel SU

Obserwacja

- wychowawcy

- pedagog szkolny

Analiza pracy, produkt końcowy- gazetka ścienna na korytarzu szkolnym

Analiza działań- gazetka szkolna na korytarzu szkolnym i w salach lekcyjnych

Tworzymy nasze środowiskowe drzewo genealogiczne

 1. Zaznaczamy nasze miejsce w rodzinie (rodziny wielopokoleniowe)
 2. Poznajemy władze szkolne- dyrekcja, administracja, SU
 3. Uczymy się korzystać z pomocy wychowawcy, pedagoga szkolnego, logopedy, bibliotekarza, nauczycieli, pracowników obsługi

- wychowawca

-  rodzice

- dyrekcja

SU

Ekspozycja i analiza pracy uczniów

Żyjemy zdrowo i bezpiecznie

 1. Dobieramy odpowiedni strój do sytuacji (warunki atmosferyczne, rodzaj zajęcia, okoliczności)
 2. Poznajemy zasady racjonalnego trybu życia (żywienie, praca, wypoczynek)
 3. Poruszamy się bezpiecznie
 4. Uczymy się odczytywać sytuacje zagrożenia (kontakty z obcymi, bezpieczeństwo przeciwpożarowe)
 5. Decydujemy o naszym środowisku
 6. Kontrolujemy nasz stosunek do przyrody

- wychowawca

- samorząd klasowy

- uczniowie

- rodzice

Obserwacja własnych dokonań

- uczniowie

- wychowawcy

Obserwacja zachowań w czasie imprez plenerowych

- uczniowie

- nauczyciele

- dyrekcja

Czujemy się Polakami

 1. Poznajemy symbole narodowe
 2. Kultywujemy tradycje narodowe i regionalne (uroczystości państwowe, wydarzenia i postacie historyczne, kultura regionu)
 3. Wyruszamy „po nowe ...” (wycieczki, rajd, wyjazdy, wędrówki)
 4. Poznajemy granice Polski i państwa sąsiadujące

- wychowawcy

- nauczyciele

                  

WIZJA ABSOLWENTA TRZECIEJ KLASY

   Absolwent trzeciej klasy szkoły podstawowej coraz lepiej orientuje się w najbliższym otoczeniu, domu i szkole. Lubi szkołę i lubi się uczyć. Sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą w życiu codziennym. W kontaktach z innymi ludźmi stosuje podstawowe zasady związane z komunikowaniem się. Formułuje pytania i poszukuje na nie odpowiedzi. W swoim zachowaniu prezentuje pogodę ducha.

       Jest otwarty. Swobodnie współpracuje z osobami dorosłymi w swej codziennej aktywności. Przyjmuje uwagi i sugestie w związku z popełnionymi błędami. Jest gotów podejmować działania w sposób planowy. Akceptuje ograniczenia swoich możliwości wynikające z jego wieku. Umie prezentować własne zdanie i słuchać opinii innych. Nawiązuje przyjazne kontakty z innymi  ludźmi, współdziała z nimi i akceptuje ich odmienność.

       Jest odpowiedzialny. Wykazuje gotowość przewidywania skutków swoich działań. Potrafi odstąpić od działania, przewidując jego negatywne skutki. Rozumie potrzebę podnoszenia konsekwencji swoich działań.

      Jest ciekawy świata.  Chętnie korzysta z poznawanych źródeł wiedzy i obserwacji zjawisk zachodzących w najbliższym otoczeniu. Potrafi wyciągać proste wnioski ze swoich obserwacji.

     Jest rozważny. Szanuje zasady bezpieczeństwa i higieny. Potrafi je stosować w swoich typowych czynnościach.

     Jest prawy. Stosuje się do norm  obowiązujących w jego otoczeniu . Rozróżnia zachowania złe i dobre. Rozumie obowiązek  podejmowania tych  ostatnich.

                                                  

II etap edukacyjny – klasy IV - VI

Cele operacyjne

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Sposób ewaluacji

 

Kierujemy się zasadami demokracji w życiu społeczności

 1. Wybieramy uczniowską władzę szkolną
 2. Poznajemy nasze obowiązki
 3. Uczymy się egzekwować swoje prawa
 4. Podtrzymujemy współpracę szkoły z rodzicami (wywiadówki, uroczystości szkolne, posiedzenia RP, imprezy klasowe)
 5. Poznajemy patrona szkoły
 6. Utrzymujemy kontakt z osobami i instytucjami wspomagającymi szkołę (organ prowadzący, nadzorujący, policja, rada miejska, inne organizacje )

- dyrekcja

- wychowawcy

-SU

Sondaż i wybory wśród młodzieży

Analiza i ekspozycja prac na gazetkach ściennych

Rozmowy w czasie spotkań okolicznościowych

Uczymy się mówić, co czujemy i rozumieć uczucia innych

 1. Analizujemy swój stosunek do najbliższego środowiska (rodzina, szkoła)
 2. Sporządzamy mapę mentalną „Ja” z zaznaczeniem swoich mocnych stron charakteru oraz tych, nad którymi należy pracować ( Jaki , jaka jestem?) .
 3. Przeprowadzamy wywiady z ważną dla nas osobą (np. rodzice, nauczyciele przyjaciele...).
 4. Integrujemy się w zespole (imprezy szkolne, klasowe, zajęcia pozalekcyjne) .
 5. Uczymy się asertywności.               

- wychowawcy  - nauczyciele

- rodzice

- SU

- pedagog szkolny       

Obserwacja

- uczniowie

- wychowawcy

Analiza prac

Rozmowa z wybranymi osobami.

Obserwacja

- uczniowie

- wychowawcy

Żyjemy zdrowo i bezpiecznie.

 1. Przestrzegamy higienicznego trybu życia.
 2. Przeciwstawiamy się nałogom i uzależnieniom.
 3. Dostrzegamy i przeciwdziałamy przejawom przemocy.
 4. Zaznajamiamy się z konsekwencjami prawnymi przemocy.
 5. Badamy zanieczyszczenie najbliższego środowiska.
 6. Włączamy się w akcję ekologiczne.

- wychowawcy

- samorząd klasowy

- uczniowie

- rodzice

- dyrekcja

- nauczyciel przyrody

- pedagog szkolny

Obserwacja

- uczniowie

- wychowawcy

- nauczyciele

- pedagog szkolny

- dyrekcja

Analiza działań i zachowań w czasie imprez tematycznych.

Czujemy się Polakami.

 1. Pielęgnujemy właściwy stosunek do symboli narodowych.
 2. Poznajemy historię i kultywujemy tradycje narodowe i regionalne ( uroczystości państwowe, wydarzenia i postacie historyczne, kultura regionu) .
 3. Wyruszamy „po nowe” (wycieczki, rajdy, wędrówki).      
 4. Umiejscawiamy Polskę wśród krajów Unii Europejskiej(gazetki, mapy, albumy, quizy, konkursy).
 5. Poznajemy region i kulturę.
 6. Gromadzimy informację o zawodach naszych dziadków.

- wychowawcy

-nauczyciel historii

- SU

- nauczyciele biblioteki

- dyrekcja

Obserwacja

- uczniowie

- wychowawcy

- nauczyciele

- dyrekcja

Analiza prac uczniów.

Ekspozycja i analiza działań.

SZKIC  IDEAŁU WYCHOWAWCZEGO

Absolwent szkoły podstawowej  bardzo dobrze funkcjonuje  w swoim naturalnym otoczeniu: w domu i w szkole. Pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi. Traktuje naukę jako coś oczywistego, czasem nawet atrakcyjnego, choć na ogół nie uczy się bezkrytycznie wszystkiego. Ma określony, dość szeroki krąg zainteresowań, którym poświęca swój czas, i które stara się rozwijać.

       Jest otwarty. Wykorzystuje możliwości, jakie stwarza mu dom i szkoła. Rozumie (choć nie znaczy to, że przyjmuje z entuzjazmem) ograniczenia wynikające z jego wieku. Chętnie i skutecznie nawiązuje komunikację, prezentując swój punkt widzenia i rozważając poglądy innych. Wie, że istnieją różne sposoby komunikowania. Uczy się korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Łatwo nawiązuje współpracę z innymi ludźmi. W grupie potrafi działać zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami. Interesuje się stawianymi przed nim zadaniami; potrafi planować swoje działania na rzecz ich realizacji.

        Jest odpowiedzialny. Stara się przewidzieć skutki swoich działań, wykorzystuje wcześniejsze doświadczenia i gotów jest ponosić konsekwencje swoich czynów. Cieszy się  z

sukcesów. Akceptuje porażki, ale jeśli jest w stanie  - wytrwale i konsekwentnie szuka rozwiązań alternatywnych. Napotykając na problem stara się go  rozwiązać. Jeżeli trzeba – zwraca się o pomoc  do osób ze swojego najbliższego otoczenia i korzysta z niej. Potrafi świadomie dążyć do usprawnienia swojego warsztatu pracy: wykorzystania nowych źródeł wiedzy, opanowania nowych narzędzi. Działając w grupie poczuwa się do współodpowiedzialności  za efekty jej aktywności.

         Jest ciekawy świata. Chętnie gromadzi wiadomości korzystając  z różnych źródeł.

Dostrzega złożoność świata, analizuje istniejące w nim zależności i związki  przyczynowo- skutkowe. Stara się poszerzać swoją wiedzę, jest aktywny umysłowo – na ogół się nie nudzi.

        Jest krytyczny. Potrafi selekcjonować i porządkować zdobywane informacje i ocenić ich przydatność do określonego celu.

        Jest rozważny. Zna zagrożenia związane z życiem w swoim środowisku; modyfikuje swoje zachowanie w ich przewidywaniu. Potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym.

Postępuje zgodnie  z zasadami higieny. Wykazuje stosowną  aktywność fizyczną.

       Jest prawy. Rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości obowiązujący w jego otoczeniu. W swoim zachowaniu wykazuje dobre intencje.

       Jest tolerancyjny. Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym. W każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go.

       Jest punktualny. Dotrzymuje terminów. Sprawnie posługuje się czasem planując swoje zajęcia. Szanuje czas swój i innych  ludzi.

APELE,  SPOTKANIA  I  IMPREZY  SZKOLNE

 

                                                                     KLASY  I - VI

 

Założono na rok szkolny 2014/2015 cele główne:

 1. Podnoszenie kultury osobistej uczniów
 2. Stwarzanie warunków do autentycznej samorządności uczniowskiej
 3. Kontynuowanie edukacji ekologicznej
 4. Przeciwdziałanie przemocy, wdrażanie kar i nagród przewidzianych w statucie szkoły
 5. Poszerzenie wiadomości o patronie szkoły

Cele szczegółowe:

 1. Dostarczyć wiedzy na temat praw człowieka, dziecka, ucznia oraz procedur postępowania w przypadku  łamania zasad 
 2. Kształcić umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie z przemocą
 3. Wzmocnić wieź pomiędzy uczniami w klasie i szkole, poprawić samopoczucie uczniów
 4. Kształcić akceptowane przez środowisko szkoły normy zachowania w szkole
 5. Przybliżyć istotę samorządności
 6. Wskazać zagrożenia ekologiczne regionu i ich wpływ na organizmy żywe
 7. Nawiązać kontakt z patronem szkoły

Przewidziane efekty:

 1. Poprawa samopoczucia uczniów w klasie oraz poziomu akceptacji grupy
 2. Wzrost liczby uczniów biorących udział w zajęciach organizowanych przez szkołę
 3. Znajomość i akceptacja przez uczniów zasad zachowania się w szkole oraz procedury postępowania w przypadku łamania norm
 4. Zwiększenie wiedzy uczniów na temat patrona szkoły

Akademie szkolne

Tematyka

Termin

Odpowiedzialni

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

1września 2014

Nauczyciele gimnazjum

Święto Edukacji Narodowej

październik 2014

J. Drwęcka

T. Opacka

Święto Odzyskania Niepodległości

listopad 2014

J. Drwęcka

M. Głażewska

W. Łuczyńska

Święto Konstytucji 3 Maja

maj 2015

W. Kryza

M. Chełchowska

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

czerwiec 2015

I. Budelewska

K. Borajkiewicz

E. Grześkowicz

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

wrzesień

M. Sawicka

W. Kryza

Uroczystości i wydarzenia szkolne

Tematyka

Termin

Odpowiedzialni

Inauguracja roku sportowego 2014/2015

wrzesień 2014

T. Opacka

nauczyciele w-f

Ślubowanie uczniów klas I

październik 2014

A. Chylińska

A. Godlewska

E. Skarżyńska

Dzień Promocji Zdrowego Stylu Życia

grudzień 2014

D. Pauszek-Trzeciak

J. Chodyna

Jasełka

grudzień 2014

S. Alina

W. Kryza

Zabawa karnawałowa

styczeń 2015

M. Głażewska

A. Godlewska

A. Chylińska

W. Łuczyńska

wychowawcy klas

Dzień Babci i Dziadka

styczeń 2015

A.Marcińczyk-Chmielewska

I. Trojanowska

Pasowanie uczniów klas I na czytelników

luty/marzec 2015

E. Fedor

Dzień Ziemi

kwiecień/maj 2015

M. Sawicka

E. Grześkowicz

K. Borajkiewicz

Dzień Europejski

maj 2015

D. Pauszek-Trzeciak

B. Sławiński

Dzień Papieski

maj 2015

S. Alina

Dzień Matki

maj 2015

B. Mikołajczewska

B. Rusinek

M. Załęska

Dzień Dziecka

czerwiec 2016

T. Opacka

B. Sławiński

wychowawcy klas