Publiczna Szkoła Podstawowa im. I Dywizji T. Kościuszki w Różanie

Publiczna Szkoła Podstawowa im. I Dywizji T. Kościuszki w Różanie

 

06-230 Różan

ul. Szkolna 3

Tel: (29) 766-90-12

Program Profilaktyki

PROGRAM    PROFILAKTYKI

W  PUBLICZNEJ    SZKOLE     PODSTAWOWEJ   W   RÓŻANIE

Tylko niekiedy - w wielkim osłupieniu

Kredę w mgławicę obrócić przy szkolnej tablicy,

Pisząc: „Przed wypuszczeniem ptaka w niebo, sokolnicy

Rozczesywali mu oddechem piórka na ciemieniu..."

                                                                             /Stanisław Grochowiak/

Założenia ogólne

Kierując się twierdzeniem, iż wychowywać to pomagać realistycznie myśleć, podstawowym zadaniem szkoły w zakresie profilaktyki jest:

  • przeciwdziałanie postępującej demoralizacji dzieci i młodzieży poprzez profesjonalne, wszechstronne działania polegające na wspieraniu rodziny w procesie wychowania
  • troska o podmiotowe relacje nauczyciel - uczeń oraz uczeń - uczeń
  • wczesna eliminacja zagrożeń właściwa diagnoza środowiska wychowawczego
  •  przedstawianie atrakcyjnej oferty właściwego spędzania czasu wolnego
  • rozwijanie form pomocy skierowanej do uczniów jej potrzebujących
  • promocja zdrowego stylu życia pedagogiczne naszej szkoły zakłada, że skuteczność założeń i działań profilaktycznych i promujących zdrowie uwarunkowanych jest wieloma czynni
  • eliminowanie przemocy i agresji

Przyjmując niniejszy program do realizacji grono pedagogiczne naszej szkoły . Duże znaczenie ma atrakcyjność form realizacji postawionych celów, jak i szeroka współpraca z innymi instytucjami. Zakładamy więc, że niektóre działania będą realizowane wspólnie z:

-         poradnią psychologiczno-pedagogiczną

-         policją

-         ośrodkiem pomocy

-         rodzicami uczniów naszej społecznej

-         poradnią leczenia uzależnień

-         samorządem terytorialnym szkoły

 

PROFILAKTYKA WŚRÓD UCZNIÓW

Klasy I -III

   DZIAŁ   

  OGÓLNY

CELE DO REALIZACJI

ZAKRES

TEMATYCZNY

SUGEROWANA FORMA REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNY

Emocje, ich znaczenie w naszym życiu

uświadamianie i nazywanie emocji, jakie przeżywamy na co dzień, pokazanie dróg wyjścia z trudnych sytuacji

Emocje ich uświadamianie, sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach

Rozmowa kierowana, drama, prace pisemne i plastyczne dzieci, treści z

programu „Jak żyć z ludźmi?”

Wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów, pedagog, nauczyciele świetlicy, logopeda, nauczyciel biblioteki

Asertywność -sztuka bycia sobą

kształcenie umiejętności odmawiania -elementy asertywności

Mam prawo odmówić

Rozmowa kierowana, drama, prace pisemne i plastyczne uczniów, projekcja filmów

Wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów, pedagog, nauczyciele świetlicy, logopeda, nauczyciel biblioteki

Komunikacja. Rodzaje komunikatów

wzmocnienie poczucia przynależności do danej grupy uświadomienie dzieciom, że atmosfera w grupie zależy od wszystkich jej członków ośmielenie dzieci do swobodnego wypowiadanie się na forum klasy

Ja w środowisku, do którego należę: moje miejsce w rodzime, w gronie kolegów, społeczności szkolnej

Rozmowa kierowana, drama i inne formy aktywizujące /zabawy/, projekcja filmów

Wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów, pedagog, nauczyciele świetlicy, logopeda, nauczyciel biblioteki

Kreatywność. Cechy człowieka twórczego

przygotowanie do pracy warsztatowej w grupach próby dokonania przez uczniów samooceny, porównanie obrazu własnego z oceną kolegów -    wzmacnianie poczucia własnej wartości, odrębności, tożsamości zachęcanie uczniów do swobodnego wypowiadania się na forum grupy, klasy

Jak postrzegam siebie. Próba dokonania samooceny. Ustalenie zasad pracy w grupie.

Aktywne formy warsztatowe, prace plastyczne i pisemne uczniów, quizy, konkursy, zawody sportowe

Wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów, pedagog, nauczyciele świetlicy, logopeda, nauczyciel biblioteki

Zdrowy styl życia

uzmysłowienie dzieciom ich zainteresowań zwrócenie uwagi uczniów na sposoby spędzania czasu wolnego przekazanie elementów edukacji prozdrowotnej w odniesieniu do sposobów spędzania czasu wolnego zwrócenie uwagi uczniów na potrzebę racjonalnego odżywiania i odpoczynku

Promocja zdrowia w sposobie wykorzystania czasu wolnego

Rozmowa kierowana, warsztatowe zajęcia aktywizujące, projekcja filmów, konkursy, quizy, zawody sportowe

Wychowawcy klas,  nauczyciele przedmiotów,  pedagog, nauczyciele świetlicy, logopeda, nauczyciel biblioteki

Środki szkodliwe dla organizmu człowieka

uświadomienie uczniom podziału produktów na zdrowe i niekorzystne dla naszego zdrowia uświadomienie dzieciom, że ten sam produkt może mieć różny wpływ na nasze zdrowie

Co jest zdrowe, a co szkodzi naszemu zdrowiu?

Rozmowa kierowana, swobodne wypowiedzi uczniów na zadany temat, konkursy, spektakle i programy profilaktyczne

Wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów, pedagog, nauczyciele świetlicy, logopeda, nauczyciel biblioteki

Pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym

zwrócenie uwagi uczniów na oferty instytucji pomocowych uświadomienie potrzeby i możliwości korzystania z pomocy kształtowanie poczucia bezpieczeństwa uczniów z rodzin patologicz­nych

Każdy może liczyć na pomoc innych ludzi

Rozmowa kierowana, spotkania z pracownikami instytucji pomocowych, warsztaty, programy profilaktyczne, konkursy

Wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów,  pedagog, nauczyciele świetlicy, nauczyciel biblioteki

Przemoc i agresja

eliminowanie zachowań agresywnych uświadamianie uczniom zła tkwiącego w przemocy kształcenie właściwej postawy w kontaktach międzyludzkich- pogodnej i otwartej na ludzi diagnoza środowiska

Ja w grupie rówieśniczej

Rozmowa kierowana, drania, aktywne formy warsztatowe, narzędzia badawcze /ankieta, kwestionariusz/

Wychowawcy klas, pedagog szkolny, nauczyciele świetlicy

 

 

Klasy IV-VI

Dział ogólny

Cele do realizacji

Zakres tematyczny

Sugerowane formy realizacji

Odpowiedzialny

Emocje. Ich znaczenie w naszym życiu

pomoc w rozpoznawani u i nazywaniu przeżywanych uczuć i emocji pobudzanie do refleksji nad obiektywizmie m przeżywanych emocji pomoc w poszukiwaniu sposobów radzenia sobie z przykrymi emocjami kształcenie u uczniów

umiejętności patrzenia na siebie, refleksji nad przeżywanymi trudnościami, szukania dróg wyjścia z trudnych sytuacji, także poprzez korzystanie z pomocy innych, otwierania się na otoczenie

Świadome przeżywanie emocji. Sposoby radzenia sobie z przykrymi emocjami -pomoc w rozpoznawaniu i nazywaniu przeżywanych uczuć i emocji

Aktywne formy warsztatowe, burza mózgów, drama,

aktywizujące formy pracy z programu „Jak żyć z ludźmi?”

Wychowawcy klas, pedagog szkolny

Asertywność -sztuka bycia sobą

uświadomienie uczniom różnych rodzajów postaw, jakie możemy przyjmować wobec innych, szczególnie w trudnych dla nas sytuacjach kształcenie umiejętności rozróżniania tych postaw kształcenie umiejętności obrony swego zdania, w tym także umiejętności odmawiania, gdy uczeń znajdzie się w sytuacji wymuszania na nim zachowań, których nie akceptuje

Asertywność jako postawa, dzięki której możemy zachować swoją tożsamość i poczucie własnej wartości

Rozmowa kierowana, drama, projekcja filmów,

treści programu „Dziękuję, nie”

Wychowawcy klas, pedagog szkolny

Komunikacja. Rodzaje komunikatów

wzmocnienie poczucia przynależności do grupy uświadomienie odpowiedzialni ości za atmosferę w danej grupie i za poziom komunikacji z innymi nauka zachowań otwartych, ośmielanie do swobodnych wypowiedzi

Potrzeba właściwej komunikacji z innymi

Aktywne formy warsztatowe, projekcja filmów, drama zajęcia aktywizujące z programu „Jak żyć z ludźmi?”

Wychowawcy klas, pedagog szkolny

Kreatywność. Cechy człowieka twórczego

wzmocnienie poczucia własnej wartości próby określenia w sobie tego co dobre i tego co chcielibyśmy zmienić pierwsze próby obiektywizow ania spojrzenia na siebie wprowadzenie do zajęć warsztato­wych, próba formułowania przez uczniów samopoczucia podczas wypowiadania się a grupie

Próby spojrzenia na siebie. Jaka jest moja ogólna samoocena?

Aktywne formy warsztatowe, drama

Wychowawcy klas, pedagog szkolny

Zdrowy styl życia

propagowanie zdrowego stylu życia, racjonalnego i korzystnego, z punktu widzenia zdrowia, sposobu spędzania czasu wolnego uświadomienie uczniom, w jaki sposób wykorzystują czas wolny, a jakie sposoby byłyby wskazane pobudzanie do refleksji nad odpowiedzialni ością za własne zdrowie oraz możliwościami decydowania o korzystnym dla ucznia sposobie wykorzystania czasu uświadomienie uczniom rozległości pojęcia zdrowia

Jak rozumiem pojęcie zdrowia?

Rozmowa kierowana, aktywne formy warsztatowe, projekcje filmów, realizacja treści programu „Dziękuję, nie”

Wychowawcy klas, pedagog szkolny

Środki szkodliwe dla organizmu człowieka

uświadomienie uczniom zagrożeń dla zdrowia, wynikających z używania alkoholu, nikotyny, zażywania. leków bez zaleceń lekarskich, zażywania narkotyków dostarczenie uczniom podstawowej wiedzy na temat alkoholu, nikotyny i zawartych w nich substancji szkodliwych

dla zdrowia, narkotyków i ich oddziaływania na organizm człowieka

Zagrożenia dla zdrowia wynikające z używania alkoholu, nikotyny, zażywania leków i narkotyków. Rodzaje środków psychoaktywnych i sposoby ich oddziaływania na organizm

Projekcje filmów, prelekcje, spotkania ze specjalistami w zakresie profilaktyki uzależnień, realizacja specjalistycznych programów profilaktycznych np. „Dziękuję, nie”

Wychowawcy klas, pedagog szkolny, dyrekcja szkoły

Pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym

podanie uczniom podstawowych informacji na temat uzależnień zapoznawanie z właściwymi opiniami na temat uzależnień i osób uzależnionych diagnoza środowiska uświadomienie uczniom istoty współuzależ-nienia rzetelne informacje na temat leczenia i pomocy osobom uzależnionym i współuzależ­nionym

Istota i rodzaje uzależnień i mechanizm ich powstawania. Instytucje pomocowe

Spotkania z profesjonalistami, projekcje filmów, prelekcje, realizacja profesjonalnych programów terapeutycznych i profilaktycznych, narzędzia badawcze /np. ankieta, kwestionariusz/

Wychowawcy klas, pedagog szkolny, dyrekcja szkoły

Przemoc i agresja

eliminowanie zachowań agresywnych wśród uczniów uświadomienie uczniom problemu przemocy w naszym życiu zapoznanie z wiedzą teoretyczną na temat przemocy diagnoza

Żyć w zgodzie z sobą i innymi

Projekcje filmów edukacyjnych, spotkania informacyjne z profesjonalistami, prelekcje, narzędzia badawcze, aktywne formy warsztatowe, zajęcia aktywizujące z programów np. „Jak żyć z ludźmi”itp

Wychowawcy klas, pedagog szkolny, dyrekcja szkoły

PROFILAKTYKA WŚRÓD NAUCZYCIELI I RODZICÓW

Dział ogólny

Cele do realizacji

Zakres tematyczny

Sugerowane formy realizacji

Odpowiedzialny

Emocje i ich znaczenie w naszym życiu

uświadomienie sobie, że nasze samopoczucie rzutuje na innych kształcenie umiejętności nazywania przeżywanych emocji pobudzanie do znajdywania dróg rozwiązań trudnych sytuacji i radzenia sobie z przykrymi emocjami kształcenie umiejętności radzenia sobie ze stresem

Emocje, ich związek z przeżywaniem określonych sytuacji

Prelekcje, projekcje filmów, szkoleniowe posiedzenia rady pedagogicznej, pedagogizacja rodziców w czasie spotkań /ogólnoszkolnych, indywidualnych i grupowych/, lektura własna literatury fachowej

Wychowawcy klas, pedagog szkolny, dyrekcja szkoły

Asertywność -sztuka bycia sobą

uświadomienie różnorodności postaw i reakcji, wynikających z codziennych kontaktów z innymi ludźmi kształcenie umiejętności bycia asertywnym ćwiczenie umiejętności obrony własnych poglądów i odmawiania w sytuacji nacisku

Postawy, jakie przyjmujemy w kontaktach z innymi ludźmi. Znaczenie postawy asertywnej

Prelekcje, projekcje filmów, spotkania z rodzicami grupowe i indywidualne, szkoleniowe posiedzenia rady pedagogicznej, lektura własna literatury fachowej

Wychowawcy klas, pedagog szkolny, dyrekcja szkoły

Komunikacja, rodzaje komunikatów

zwrócenie uwagi na różnorodność komunikatów, którymi się posługujemy uświadomienie roli komunikacji w naszym życiu -    kształcenie umiejętności pełnego wykorzystania różnych form komunikacji

Komunikacja, jej znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania w środowisku

Spotkania indywidualne i w grupach, prelekcje, projekcje filmów, szkolenia, lektura własna literatury fachowej

Wychowawcy klas, pedagog szkolny, dyrekcja szkoły, rodzice uczniów

Kreatywność. Cechy człowieka twórczego

zwrócenie uwagi na samopoznanie, jako drogi do prawidłowego rozwoju osobowości integracja grupy

Próba spojrzenia na siebie. Przygotowanie do pracy w grupie

Lektura własna literatury fachowej, spotkania szkoleniowe, prelekcje

Wychowawcy klas, pedagog szkolny, rodzice uczniów

Zdrowy styl życia

uświadomienie wieloaspektow ości pojęcia zdrowie uświadomienie konkretnych możliwości wpływania na stan swojego zdrowia kształcenie pojęcia „zdrowy styl życia" i j ego wpływu na jakość życia i zdrowia uświadomienie, że postawa dorosłych jest wzorcem dla dzieci

Co to jest zdrowie? Jak rozumiemy pojęcie „zdrowego stylu życia"?

Prelekcje, projekcje filmów tematycznych, spotkania z profesjonalistami

Wychowawcy klas, pedagog szkolny, dyrekcja szkoły, rodzice uczniów

Środki szkodliwe dla organizmu człowieka

dostarczenie rzetelnej, fachowej wiedzy na temat tych substancji i konsekwencji oddziaływań na organizm człowieka

Zagrożenia dla zdrowia wynikające z zażywania alkoholu, nikotyny, zażywania leków i narkotyków

Projekcje filmów edukacyjnych, prelekcje, szkolenia prowadzone przez profesjonalistów, spotkania w grupach terapeutycznych, lektura własna literatury fachowej

Wychowawcy klas, pedagog szkolny, dyrekcja szkoły, rodzice uczniów

Pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym

dostarczenie podstawowej wiedzy na temat istoty, rodzajów,

powstawania i możliwości leczenia uzależnień korekta obiegowych opinii na temat uzależnień dostarczenie wiedzy na temat zjawiska współuzależnienia kształcenie umiejętności korzystania z usług instytucji pomocowych diagnoza środowiska

Istota i sposób powstawania uzależnienia. Rodzaje uzależnień, instytucje           oferujące pomoc               

Spotkania z osobami zatrudnionymi w placówkach specjalistycznych, prelekcje, spotkania w grupach terapeutycznych, narzędzia badawcze /ankieta/

Wychowawcy klas, pedagog szkolny, dyrekcja szkoły, rodzice uczniów

Przemoc i agresja

uświadomienie skali problemu diagnoza środowiska przekazanie wiedzy na temat zjawiska przemocy /rodzaje przemocy/ i agresji diagnoza środowiska

Rodzaje przemocy. Zachowania agresywne u dzieci i dorosłych

Spotkania z profesjonalistami, narzędzia badawcze, Zebrania z rodzicami ogólnoszkolne i indywidualne, lektura własna literatury fachowej, projekcje filmów, narzędzia badawcze

Wychowawcy klas, pedagog szkolny, dyrekcja szkoły, rodzice uczniów