Publiczna Szkoła Podstawowa im. I Dywizji T. Kościuszki w Różanie

Publiczna Szkoła Podstawowa im. I Dywizji T. Kościuszki w Różanie

 

06-230 Różan

ul. Szkolna 3

Tel: (29) 766-90-12

Ceremoniał

Publiczna Szkoła Podstawowa w Różanie

 

 

 

CEREMONIAŁ WEWNĄTRZSZKOLNY

 

1.  Wstęp

            Ceremoniał wewnątrzszkolny określa sposoby zachowania się i postawy obowiązujące w czasie uroczystości szkolnych. Określa symbole szkoły i formy celebracji sztandaru. Ceremoniał zawiera również ustanowione teksty ślubowań uczniowskich.

               Dzięki ceremoniałowi szkoła zapewnia jedną z wielu możliwości prezentowania, kształtowania i wpajania określonych wzorów postaw i zachowań, które pojmowane są przez ogół społeczeństwa jako podstawowe.

                Ceremoniał stwarza dziecku również okazję do przeżywania doniosłych i ważnych chwil w życiu.

2.   Symbole Publicznej Szkoły Podstawowej w Różanie:

-       sztandar

-       ceremoniał wewnątrzszkolny (pasowanie na ucznia, pożegnanie absolwentów, stałe uroczystości wpisane w harmonogram pracy szkoły)

-       dekoracja budynku szkoły flagami państwowymi

3.   Sztandar Publicznej Szkoły Podstawowej w Różanie:

 1. Sztandar szkoły jest symbolem Małej Ojczyzny dla społeczności szkolnej. Uroczystości związane ze sztandarem wymagają powagi, a przechowywanie i transport oraz przygotowanie go, prezentacji właściwych postaw jego poszanowania.
 2. Sztandar jest przechowywany w zamkniętej gablocie na terenie szkoły i tutaj także znajdują się insygnia Pocztu Sztandarowego.
 3. W skład Pocztu Sztandarowego wchodzą uczniowie klas VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Różanie, godni zaufania i o nienagannej postawie w następującym składzie: chorąży (uczeń), asysta (dwie uczennica) oraz poczet rezerwowy j.w.
 4. Kandydatury uczniów do Pocztu Sztandarowego (spośród uczniów klas V) zgłasza Rada Pedagogiczna na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią są zatwierdzane.
 5. Kadencja Pocztu Sztandarowego trwa jeden rok, począwszy od uroczystego przekazania w ostatnim dniu roku szkolnego do ostatniego dnia następnego roku szkolnego.
 6. Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie wchodzący w skład Pocztu Sztandarowego mogą być odwołani. Następuje wybór uzupełniający według procedury j.w.
 7. Strój chorążego i asysty:

-       uczeń - ciemne spodnie i biała koszula lub garnitur

-       uczennice - ciemne spódnice i białe bluzki.

W wypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych obowiązuje powyższy strój plus odzienie wierzchnie (kurtka, płaszcz itp.)

           

4.  Insygnia Pocztu Sztandarowego:

 

-       biało - czerwone szarfy założone na prawe ramię (kolorem białym w stronę kołnierza), spięte klamrą na wysokości lewego biodra

-       białe rękawiczki

5.  Udział sztandaru w uroczystościach:

 

 1. Sztandar szkoły pełni funkcje reprezentatywne. Wraz z Dyrektorem i Opiekunem Pocztu bierze udział w następujących uroczystościach szkolnych i środowiskowych:

-         uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

-         ślubowanie klas I

-         uroczystości rocznicowe: Konstytucja 3 Maja, Święto Odzyskania Niepodległości

-         uroczyste zakończenie roku szkolnego

 1. Poczet Sztandarowy opuszcza miejsce uroczystości przed częścią artystyczną

6.  Stałe uroczystości, wpisane w harmonogram pracy szkoły:

 

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego
 2. Dzień Edukacji Narodowej
 3. Ślubowanie uczniów klas I
 4. Święto Odzyskania Niepodległości
 5. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 6. Zakończenie roku szkolnego

             W dniu, w którym w szkole odbywają się apele i uroczystości szkolne uczniowie zobowiązani są do noszenia stroju galowego: chłopcy - białe koszule i granatowe lub czarne spodnie, dziewczynki - białe bluzki i granatowe lub czarne spódnice.

7.  Udział sztandaru w uroczystościach pozaszkolnych:

 

Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych: mszy św., uroczystościach pogrzebowych i innych.

 

8.   Postawy Pocztu Sztandarowego i chwyty sztandaru:

a)     postawa ,,zasadnicza”- na baczność, drzewiec sztandaru oparty jest o podłogę, na wysokości czubka prawego buta. Przytrzymywany jest przez chorążego prawą ręką na wysokości pasa. Chorąży i asysta w postawie ,,baczność”.

b)    postawa ,,spocznij”- sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie ,,zasadniczej”. Chorąży i asysta w postawie ,,spocznij”

c)     postawa ,,prezentuj”- z postawy ,,zasadniczej” chorąży podnosi sztandar prawą ręką i pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia (dłoń prawej ręki na wysokości barku). Następnie lewą ręką chwyta drzewiec sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej jej długości, obejmując dolną część drzewca. Asysta w postawie ,,zasadniczej”. Taka postawa sztandaru przyjmowana jest tuż przed wprowadzeniem, wyprowadzeniem i wystąpieniem Pocztu Sztandarowego.

d)    postawa ,,na ramię”- chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą ręką) kładzie drzewiec na prawe ramię i trzyma go pod kątem około 45  w stosunku do ramienia.

e)     salutowanie sztandaru w miejscu- wykonuje się z postawy ,,prezentuj”. Chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar do przodu pod kątem 45  . Po czasie ,,salutowania” przenosi sztandar do postawy ,,prezentuj”. Sztandar w tej postawie znajduje się podczas hymnu państwowego, hymnu szkolnego, składania przyrzeczeń, ślubowania, a także w kościele podczas Podniesienia, Komunii Świętej i błogosławieństwa. Ponad to podczas odczytywania apelu poległych czy salwy honorowej.

f)      salutowanie sztandarem w marszu-  z położenia ,,na ramię” w taki sam sposób, jak przy salutowaniu w miejscu.

9.  Dekoracja budynku szkolnego flagami państwowymi:

Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi:

a)     w czasie ważnych świąt państwowych

b)    w dniu rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego

c)     po ogłoszeniu żałoby narodowej itp.

10. CEREMONIAŁ ŚLUBOWANIA KLASY PIERWSZEJ

Lp.

Komendy

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników po komendzie

Poczet Sztandarowy

Sztandar

1.

Proszę wszystkich o powstanie

Uczestnicy wstają

 

2.

,,Baczność”- sztandar wprowadzić

Uczestnicy w postawie ,,zasadniczej”

Wprowadzenie sztandaru, zatrzymanie na ustalonym miejscu

Postawa ,,na ramię w marszu”, postawa ,,zasadnicza”

3.

,,Do ślubowania”

Uczestnicy w postawie ,,zasadniczej” na baczność, ślubujący podnoszą prawą rękę do ślubowania (palce na wysokości oczu) i powtarzają za prowadzącym przysięgę:

,,Ślubuję być dobrym Polakiem,

Dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.

Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę,

Jak dla niej pracować, kiedy urosnę!

Będę się starać być dobrym kolegą, swym zachowaniem i postępami w nauce sprawiać radość rodzicom i nauczycielom”

Uczniowie na zakończenie powtarzają:

ŚLUBUJEMY!

Postawa ,,zasadnicza”

Postawa ,,prezentuj”,

Postawa ,,salutowanie w miejscu”

4.

,,Po ślubowaniu”

Uczestnicy stają w postawie ,,spocznij”, ślubujący opuszczają rękę.

Tuż po złożeniu przysięgi następuje pasowanie na ucznia. Dyrektor szkoły podchodzi po kolei do każdego ucznia klasy I i, kładąc mu ołówek na prawe ramię, mówi: ,,Pasuję Cię na ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej w Różanie”. Po dokonaniu aktu pasowania wychowawca wręcza dziecku dyplom.

Postawa ,,spocznij”

Postawa ,,prezentuj”

Postawa ,,zasadnicza”

5.

,,Baczność”, sztandar wyprowadzić

Uczestnicy -postawa ,,zasadnicza”

Postawa ,,zasadnicza”

Wyprowadzenie sztandaru

Postawa ,,zasadnicza”

Postawa ,,na ramię w marszu”

6.

,,Spocznij”

Uczestnicy siadają

11. CEREMONIAŁ ŚLUBOWANIA ABSOLWENTÓW

Lp.

Komendy

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników po komendzie

Poczet Sztandarowy

Sztandar

1.

Proszę wszystkich o powstanie

Uczestnicy wstają

2.

,,Baczność”, sztandar wprowadzić

Uczestnicy w postawie ,,zasadniczej”

Wprowadzenie sztandaru,

Zatrzymanie na ustalonym miejscu

Postawa ,,na ramię w marszu”

Postawa ,,zasadnicza”

3.

,,Do ślubowania”

Uczestnicy w postawie ,,zasadniczej” na baczność, ślubujący podnoszą prawą rękę do ślubowania (palce na wysokości oczu) i powtarzają za prowadzącym przysięgę:

My, absolwenci Publicznej Szkoły Podstawowej w Różanie, ślubujemy:

-wiernie strzec honoru szkoły, a dalszą pracą i nauką rozsławiać jej imię

-z godnością nosić zaszczytne miano wychowanka Publicznej Szkoły Podstawowej w Różanie

-zdobytą wiedzę , umiejętności i sprawności jak najlepiej wykorzystać w dalszym życiu

-zawsze pracować sumiennie i uczciwie, czynnie współuczestniczyć w życiu naszego kraju.

Uczestnicy na zakończenie powtarzają:

ŚLUBUJEMY!

Postawa ,,zasadnicza”

Postawa ,,prezentuj”

Postawa ,,salutowanie w miejscu”

4.

,,Po ślubowaniu”

Uczestnicy- spocznij, ślubujący opuszczają rękę

Postawa ,,spocznij”

Postawa ,,prezentuj”

-postawa ,,zasadnicza”

5.

,,Baczność”, sztandar wyprowadzić

Uczestnicy- postawa ,,zasadnicza”

Postawa ,,zasadnicza”

Wyprowadzenie sztandaru

Postawa ,,zasadnicza”

Postawa ,,na ramię w marszu”

6.

,,Spocznij”

Uczestnicy siadają

12.  CEREMONIAŁ PRZEKAZANIA SZTANDARU

Ceremoniał przekazania sztandaru odbywa się podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Lp.

Komendy

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników po komendzie

Poczet Sztandarowy

Sztandar

1.

Proszę wszystkich o powstanie

Uczestnicy wstają

Postawa ,,spocznij”

Postawa ,,spocznij”

2.

Poczet Sztandarowy oraz nowy skład pocztu do przekazania sztandaru ,,wystąp”

Uczestnicy- postawa zasadnicza, na środek występuje Poczet Sztandarowy ze sztandarem, a następnie występuje nowy poczet i ustawia się z przodu sztandaru

Postawa ,,zasadnicza”

Postawa ,zasadnicza”,

Postawa ,,prezentuj”

3.

,,Baczność”- sztandar przekazać

Uczestnicy – postawa ,,zasadnicza”

Dotychczasowa asysta przekazuje insygnia, ustawia się obok nowej asysty po lewj i prawej stronie

Chorąży podaje sztandar jednej z asysty, przekazuje szarfę, potem rękawiczki, następnie odbiera sztandar i przekazuje go nowemu chorążemu mówiąc:

Przekazujemy Wam ten sztandar- symbol Publicznej Szkoły Podstawowej w Różanie. Noście go z dumą i honorem. Otoczcie opieką i godnie reprezentujcie naszą szkołę.

Sztandar w pozycji ,,spocznij”

Chorąży nowego pocztu odpowiada:

Przyjmujemy od Was sztandar szkoły. Będziemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezentować naszą szkołę.

Nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, po czym następuje przekazanie sztandaru.

4.

,,Baczność”, ustępujący Poczet odmaszerować, ,,spocznij”

Uczestnicy w postawie ,,zasadniczej”

Postawa ,,zasadnicza”, Postawa ,,baczność”

Postawa ,,prezentuj”

Postawa ,,spocznij”

5.

,,Baczność”, sztandar wyprowadzić”

Postawa ,,zasadnicza”

Postawa ,,zasadnicza”, wyprowadzenie sztandaru

Postawa ,,zasadnicza”

Postawa ,,na ramię w marszu”

6.

,,spocznij”

Uczestnicy siadają

 

13.  CEREMONIAŁ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH  Z UDZIAŁEM SZTANDARU

a)   WPROWADZENIE SZTANDARU

Lp.

Komendy

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników po komendzie

Poczet Sztandarowy

Sztandar

1.

Proszę wszystkich o powstanie

Uczestnicy powstają przed wprowadzeniem sztandaru

Przygotowanie do wejścia

Postawa ,,na ramię”

2.

,,Baczność”, sztandar wprowadzić

Uczestnicy w postawie ,,zasadniczej”

Wprowadzenie, zatrzymanie na ustalonym miejscu

W postawie ,,na ramię w marszu”

postawa ,,prezentuj”

3.

,,Do hymnu”

j.w.

Postawa ,,zasadnicza”

Postawa ,,salutowanie w miejscu”

4.

,,Po hymnie”

Uczestnicy w postawie ,,spocznij”

Postawa ,,spocznij”

Postawa ,,prezentuj”

Postawa ,,spocznij”

b)   WYPROWADZENIE SZTANDARU

Lp.

Komendy

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników po komendzie

Poczet Sztandarowy

Sztandar

1.

Proszę wszystkich o powstanie

Uczestnicy wstają

Postawa ,,spocznij”

Postawa ,,spocznij”

2.

,,Baczność”, sztandar wyprowadzić

Uczestnicy-postawa ,,zasadnicza”

Postawa zasadnicza”, wyprowadzenie sztandaru

Postawa ,,zasadnicza”

Postawa ,,na ramię w marszu”

3.

,,Spocznij”

Uczestnicy siadają

SPIS TREŚCI:

 1. Wstęp
 2. Symbole PSP w Różanie
 3. Sztandar PSP w Różanie
 4. Insygnia Pocztu Sztandarowego
 5. Udział sztandaru w uroczystościach
 6. Stałe uroczystości , wpisane w harmonogram szkoły
 7. Udział sztandaru w uroczystościach pozaszkolnych
 8. Postawy Pocztu Sztandarowego i chwyty sztandaru
 9. Dekoracja budynku szkolnego flagami państwowymi
 10. Ceremoniał ślubowania klasy pierwszej
 11. Ceremoniał ślubowania absolwentów
 12. Ceremoniał przekazania sztandaru
 13. Ceremoniał uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru

a)     wprowadzenie sztandaru

b)    wyprowadzenie sztandaru