Szkoła Podstawowa im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Różanie

Szkoła Podstawowa im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Różanie

 

06-230 Różan

ul. Szkolna 3

Tel: (29) 766-90-12

Ramowy program terapii logopedycznej

RAMOWY PROGRAM TERAPII LOGOPEDYCZNEJ:

 1. Badanie przesiewowe i diagnoza logopedyczna.
 2. Ćwiczenia przygotowujące narządy mowy do wywoływania zaburzonych głosek.
  1. Ćwiczenia oddechowe.
  2. Ćwiczenia narządów artykulacyjnych: języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy.
  3. Ćwiczenia emisyjno- głosowe.
 3. Ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy.
  1. Wywołanie głoski w izolacji.
  2. Utrwalenie głoski korygowanej na materiale językowym w logotomach, wyrazach (nagłos, śródgłos, wygłos), zdaniach.
  3. Ćw. utrwalające wywołaną głoskę w wierszykach, piosenkach wyliczankach, powiedzeniach.
  4. Automatyzacja popr. wymowy w mowie spontanicznej, opow. ilustracji, historyjek obrazkowych, rozmowy kierowane.
  5. Ćw. utrwalające z wykorzystaniem komputera.
 4. Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną.
  1. Ćw. ortofoniczne (udział w zajęciach grupowych).
  2. Ćw. stymulujące rozwój słuchu fonemowego.
  3. Ćw. i zabawy z muzyką - logorytmika.
  4. Ćw. stymulujące ogólny rozwój dziecka (rozwijanie słownictwa czynnego i biernego, koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej, pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej).
  5. Kształtowanie twórczej aktywności słownej dziecka poprzez tworzenie swobodnych tekstów, rymowanek.
  6. Wyrabianie u dzieci umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną, wskazywanie różnic pomiędzy gwarą a językiem literackim.

CEL I GŁÓWNE ZADANIA TERAPII

 1. Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej.
 2. Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.
 3. Doskonalenie wymowy już ukształtowanej.
 4. Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.
 5. Usprawnianie techniki czytania i pisania.
 6. Wdrażanie dzieci do obcowania z literaturą i sztuką oraz twórczej aktywności słownej.

  

PLAN PRACY

 1. Prace organizacyjne: przygotowanie gabinetu do podjęcia terapii logopedycznej, zebranie pomocy dydaktycznych.
 2. Badanie przesiewowe i diagnoza logopedyczna - kwalifikowanie dzieci do zajęć logopedycznych, zapoznanie się z orzeczeniami psych- pedagogicznymi, konsultacje z wychowawcą, pedagogiem i psychologiem, założenie dokumentacji.
 3. Ćwiczenia logopedyczne.
 • Oddechowe: wyrabianie oddechu dla mowy, ćw. oddechu przeponowego, wydłużanie fazy wydechowej, ćw. emisyjne, ćw. ekonomicznego zużywania powietrza i umiejętności synchronizowania pauz oddechowych z treścią wypowiedzi.
 • Głosowe: wyrabianie właściwej tonacji, kierowanie głosu na maskę, ćw. umiejętności modulowania siły głosu i prawidłowego brzmienia głosek w sylabach, wyrazach, zdaniach, naśladowanie głosów.
 • Słuchowe: usprawnianie odbioru bodźców akustycznych, rozpoznawanie wrażeń słuchowych, ćw. poczucia rytmu, rozróżnianie głosek dobrze i źle wypowiedzianych.
 • Artykulacyjne: usprawnianie właściwego funkcjonowania narządów mowy, wywoływanie głosek w izolacji, utrwalanie ich poprawnej realizacji w logotomach, wyrazach, zdaniach, nauka wierszy, piosenek z nasileniem głoski ćwiczonej.
 • Leksykalne: rozwijanie mowy poprzez opowiadanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ilustracji, przeczytanego tekstu, udzielanie odpowiedzi na pytania, gry i zabawy ortofoniczne, ćw. w czytaniu i pisaniu.

        4. Współpraca z wychowawcami klas, rodzicami, psychologiem, pedagogiem. Instruowanie o sposobie korekcji mowy, pokaz ćwiczeń, informowanie o postępach.