Publiczna Szkoła Podstawowa im. I Dywizji T. Kościuszki w Różanie

Publiczna Szkoła Podstawowa im. I Dywizji T. Kościuszki w Różanie

 

06-230 Różan

ul. Szkolna 3

Tel: (29) 766-90-12

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Publicznej Szkoły Podstawowej

im. I Dywizji T. Kościuszki w Różanie

 

Na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami) uchwala się, co następuje:

 

Rozdział I

KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 1.

Samorząd Uczniowski działa na podstawie art. 55 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 zpóźn. zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego regulaminu.

 § 2.

Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły. Z chwilą odejścia ucznia ze szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu i jego władz.

§ 3.

 1. Rada SU jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
 2. Zarząd i Rada SU reprezentują interesy wszystkich uczniów. Zasady pracy SU ustala niniejszy regulamin, uchwalony przez Radę SU.

 

 

 

§ 4.

Cele Samorządu to:

 1. Podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia działalności Szkoły.
 2. Uczenie samorządności i aktywności na forum Szkoły i poza nią.
 3. Uczenie demokratycznych form współżycia.
 4. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.
 5. Uczenie się odpowiedzialności moralnej , rozumienie odrębności przekonań, tolerancji.
 6. Rozwijanie modelu ucznia aktywnego i odpowiedzialnego.
 7. Kształcenie umiejętności zespołowego działania.

§ 5.

Główne zadania Samorządu to:

 1. Reprezentowanie ogółu uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Różanie.
 2. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.
 3. Czynne uczestniczenie w życiu Szkoły – współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.
 4. Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji  celów i zadań szkoły  oraz  własnych zainteresowań.
 5. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce.
 6. Angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska.
 7. Pomoc w organizacji uroczystości szkolnych.

§ 6.

Samorząd Szkolny może przedstawić wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej  Szkoły we wszystkich sprawach Szkoły , a w szczególności dotyczących realizacji celów Samorządu Uczniowskiego oraz podstawowych praw uczniów do  których należą :

 1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania , jego treścią , celami i stawianymi wymaganiami.
 2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
 3. Prawo do organizowania życia szkolnego , umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym , a możliwością zaspokojenia własnych zainteresowań.
 4. Prawo redagowania gazetki szkolnej.
 5. Prawo organizowania działalności kulturalnej , oświatowej , sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły i w porozumieniu z jej Dyrektorem.
 6. Prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Szkolnego Samorządu Uczniowskiego.

Rozdział II

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 7.

Organami Samorządu uczniowskiego są:

 1. Samorząd klasowy w składzie:

a)     przewodniczący klasy

b)    zastępca przewodniczącego klasy

c)     skarbnik

d)    sekretarz

 1. Rada Samorządu Uczniowskiego, którą reprezentuję Zarząd Samorządu w składzie:

a)     Przewodniczący SU, który kieruje pracą Rady SU

b)    zastępca przewodniczącego SU

c)     II zastępca przewodniczącego SU

 1. Dla realizacji swoich zadań Rada SU może powoływać sekcje stałe lub doraźne. Podczas powoływania sekcji Rada określa jej nazwę, zakres działalności i kompetencje, okres jej istnienia, przewodniczącego odpowiedzialnego za jej prace i skład osobowy. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń.
  1. Przewodniczący SU reprezentuje swoich kolegów wobec nauczycieli i dyrekcji, przewodniczy zebraniom.
  2. Zadaniem zarządu jest tak zorganizować pracę, żeby dawała ona jak najlepsze efekty i żeby wszyscy wyborcy mieli poczucie, że wybrali swych działaczy trafnie.
  3. W pracy Samorządu Uczniowskiego pomaga nauczyciel opiekun. Jest to doradca, a zarazem rzecznik interesów Samorządu Uczniowskiego na forum Rady Pedagogicznej.

§ 8.

Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:

 1. Samorząd Klasowy:
  1. reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracując z Zarządem SU,
  2. organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie itp.),
  3. wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,
  4. organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.
 1. Rada Samorządu Uczniowskiego:
  1. uchwala Regulamin SU,
  2. podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie,
  3. podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU,
  4. ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny,
  5. dba o wystrój szkoły, zwłaszcza o gazetkę Samorządu Uczniowskiego.
 1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego:
  1. kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego,
  2. wykonuje uchwały Rady SU,
  3. dokonuje wyboru opiekuna SU,
  4. czuwa nad terminową realizacją planu pracy,
  5. pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,
  6. rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów,
  7. występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji,
 1. Opiekun Samorządu Uczniowskiego:
  1. czuwa nad całokształtem prac Samorządu,
  2. wspiera działania Samorządu Uczniowskiego,
  3. pomaga w planowaniu i realizacji działań Samorządu,
  4. pośredniczy między uczniami i nauczycielami,
  5. zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach,
  6. pomaga w przygotowaniu Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

Rozdział III

TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 9.

Tryb wyboru samorządu klasowego:

 1. Rada samorządu klasowego jest wybierana przez uczniów klasy zwykłą większością głosów w drodze bezpośredniego, tajnego głosowania w terminie nie później niż do 20 września danego roku szkolnego.
 1. W przypadku niespełniania właściwie swoich zadań przez członków Samorządów Klasowych w ciągu roku lub na swój wniosek, lub gdy funkcja powoduje u ucznia trudności w nauce, uczeń może zostać odwołany z zajmowanego stanowiska. W takim przypadku niezwłocznie dokonuje się wyboru innego kandydata.

§ 10.

Tryb wyboru Rady SU:

 1. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas IV-VI w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym.
 2. Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU.
 3. Wybory do Rady składają się z następujących etapów:
  1. Do dnia ustalonego w ogłoszeniu opiekuna SU każda klasa dokonuje wyboru maksymalnie 4 kandydatów do Rady SU.
  2. Do przede dnia wyborów do Rady trwać może kampania wyborcza kandydatów, która nie powinna zakłócać pracy szkoły.
  3. Wyborca ma prawo do zagłosowania na dwóch kandydatów do Rady SU stawiając krzyżyk przy ich nazwiskach umieszczonych na kartach do głosowania.
  4. Członkami Rady SU zostają kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów.
  5. Do Rady SU przechodzi z każdej klasy VI trzech kandydatów a z klas V i IV dwóch kandydatów, którzy zdobyli największą ilością głosów.
  6. Komisja ustala skład Zarządu SU na podstawie liczby oddanych głosów: przewodniczący – osoba, która uzyskała największą liczbę głosów, I zastępca przewodniczącego – osoba, która uzyskała drugą w kolejności liczbę głosów, II zastępca przewodniczącego- osoba, która uzyskała trzecią w kolejności liczbę głosów.
  7. Opiekun SU wraz z komisją wyborcza sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów.
  8. Wybory Rady Samorządu Uczniowskiego powinny zakończyć się do 30 września każdego roku.
  9. W przypadku niespełnienia właściwie swoich zadań w ciągu roku lub niekompetencji, uczeń może zostać odwołany z zajmowanego stanowiska. W takiej sytuacji:
   1. w przypadku członka Samorządu Klasowego dokonuje się wyboru innego kandydata,
   2. w przypadku członka Rady Samorządu Uczniowskiego powołuje się kolejną osobę z listy, która uzyskała największą liczbę głosów podczas wyborów.
   3. Niekompetencją jest m.in. niewypełnienie obowiązków i zadań wynikających z pełnienia danej funkcji, działanie niezgodne z regulaminem samorządu, ośmieszanie pełnionej przez siebie funkcji, działanie na szkodę społeczności uczniowskiej, rady samorządu uczniowskiego i innych organów szkolnych, a także zachowanie niegodne ucznia.
   4. Kadencja wszystkich organów Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok lub do czasu ustalenia kolejnych wyników wyborów.

§ 11.

Tryb wyboru opiekuna SU:

 1. Prawo do kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom.
 2. Po wcześniejszym przeprowadzeniu wywiadu z uczniami klas IV-VI, Rada SU przedstawia Radzie Pedagogicznej nazwisko nauczyciela do pełnienia funkcji opiekuna SU.
 3. Rada Pedagogiczna na najbliższym zebraniu dokonuje wyboru nauczyciela na opiekuna SU.
 4. Kadencja opiekuna SU trwa 2 lata.

Rozdział IV

FINANSE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 12.

Samorząd Uczniowski może uzyskiwać dochody:

 • Ø z prowadzenia sklepiku podczas dyskotek szkolnych,
 • Ø z organizowanych zbiórek, loterii fantowych, sprzedaży gadżetów itp.
 • Ø ze sprzedaży surowców wtórnych,
 • Ø z środków przekazanych przez sponsorów lub Radę Rodziców,
 • Ø z innych źródeł.

§ 13.

Finanse Samorządu prowadzi opiekun SU. Wszelkie operacje finansowe są ewidencjonowane. Samorząd nie prowadzi osobnego rachunku bankowego.

Rozdział V

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§ 14.

 1. Uchwały podejmuje Rada SU zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu Rady.
 2. Listę uczestników zebrań Rady SU dołącza się do protokołu zebrania.

Rozdział VI

TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD DECYZJI RADY SU

§ 15.

Jeżeli uchwała SU jest sprzeczna z Regulaminem SU, Statutem Szkoły lub interesem ucznia, przewodniczący szkoły zawiesza jej wykonanie i przedstawia sprawę opiekunowi SU.

Rozdział VII

TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE

§ 16.

Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie SU mogą być składane do przewodniczącego SU przez minimum 3 członków SU.

§ 17.

Zmiany w Regulaminie SU uchwala Rada SU w porozumieniu z opiekunem SU w głosowaniu jawnym, w trybie podejmowania uchwał.

 

Rozdział VIII

DOKUMENTY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 18.

Dokumentację  Samorządu Uczniowskiego tworzą:

 1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
 2. Segregator protokołów.
 3. Plan Pracy SU na dany rok szkolny.
 4. Sprawozdanie z działalności za I i II semestr.

Rozdział IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19.

Rada SU zbiera się na zebrania minimum raz na 2 miesiące. Opiekun SU mogą zarządzić zebranie nadprogramowe w pełnym składzie, jeżeli pojawi się taka potrzeba. Dodatkowo, opiekun spotyka się z Radą tak często, jak wymaga tego przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych, za które odpowiada SU zgodnie z planem pracy Samorządu.

§ 20.

Niniejszy Regulamin SU jest przedstawiony i omówiony we wszystkich klasach. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły (zamieszczony na stronie internetowej szkoły oraz w dokumentacji biblioteki szkolnej).

§ 21.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem a dotyczących Samorządu Uczniowskiego decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z opiekunem i Radą SU.