Publiczna Szkoła Podstawowa im. I Dywizji T. Kościuszki w Różanie

Publiczna Szkoła Podstawowa im. I Dywizji T. Kościuszki w Różanie

 

06-230 Różan

ul. Szkolna 3

Tel: (29) 766-90-12

KONKURS EKOLOGICZNY - W Różanie maluch i młody dba o ochronę przyrody


 

 

W dniu 20 października 2016 roku zakończył się II etap konkursu ekologicznego pt. „ W Różanie Maluch i młody dba o ochronę przyrody”- II edycja. Laureatami konkursu ekologicznego pn. „W Różanie maluch i młody dba o ochronę przyrody”- II edycja zostali:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. I Dywizji T. Kościuszki w Różanie:
I miejsce - Gaj Emilia kl. Vb

II miejsce - Karaśkiewicz Mateusz kl. VIa


III miejsce - Napiórkowska Natalia kl. IIa

 

 

Według dostarczonych przez poszczególne placówki list uczestników, w konkursie wzięła udział następująca ilość uczniów:
Publiczne Gimnazjum im. Obrońców Różana w Różanie – 59
Publiczna Szkoła Podstawowa im. I Dywizji T. Kościuszki w Różanie – 44
Przedszkole Samorządowe w Różanie – 14

 

Zgodnie z pkt. VII regulaminu konkursu ekologicznego pn. „ W różanie maluch i młody dba o ochronę przyrody” nagrody rzeczowe, za największą ilość uczestników biorących udział w konkursie otrzyma Publiczne Gimnazjum w Różanie.

 

Zwycięzcom gratulujemy!!!
Organizatorem konkursu była Gmina Różan

 


 

Zakończył się I etap konkursu ekologicznego pt. „ W Różanie Maluch i młody dba o ochronę przyrody”- II edycja. Do II etapu konkursu z poszczególnych grup wiekowych zakwalifikowały się następujące osoby:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. I Dywizji T. Kościuszki w Różanie:
Natalia Napiórkowska IIa
Karol Bełdycki IVa
Emilia Gaj Vb
Mateusz Karaśkiewicz VIa
Aleksandra Jankowska VIc
Weronika Machnowska VIc

 


 

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO

pn. „W RÓŻANIE MALUCH I MŁODY DBA O OCHRONĘ PRZYRODY”
- II EDYCJA

 

  I.  Cele konkursu:

- kształtowanie wśród dzieci i młodzieży trwałych nawyków  przyczyniających się do dbałości    o stan środowiska naturalnego,

- kształcenie umiejętności rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt w najbliższej okolicy poprzez korzystanie z atlasów i kluczy do oznaczania gatunków,

- zachęcanie do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,

- aktywizacja i podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz budowanie postaw proekologicznych

- rozwijanie i wspieranie talentów artystycznych  dzieci i młodzieży, poprzez upowszechnianie ich prac w formie wystaw i folderów.

   II.  Organizator konkursu:

Gmina  Różan.

 1. III.    Warunki konkursu i jego przebieg:
  1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Różan uczęszczających
   do przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum w Różanie.
  2. Konkurs zostanie ogłoszony w dniu 12.09.2016r., w formie plakatu wykonanego przez uczniów z gimnazjum w Różanie, na stronach internetowych poszczególnych placówek i na stronie Gminy Różan.
  3.  Zakończenie konkursu przewidziane jest do dnia 21.10.2016 r.
  4.  Konkurs będzie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

-     I grupa wiekowa  -  dzieci uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Różanie.

-     II grupa wiekowa  -  uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Różanie.

-     III grupa wiekowa - uczniowie Publicznego Gimnazjum w Różanie.

 1. IV.    Zadania konkursowe dla poszczególnych grup:

a)      I grupa wiekowa – wykonanie pracy plastycznej (EKO OBRAZ), dowolną techniką , która będzie przedstawiała gatunki roślin, zwierząt, ptaków objętych ochroną w obszarze Doliny Dolnej Narwi ( format pracy A3)


b) II grupa wiekowa -  wykonanie pracy plastycznej (EKO OBRAZ) dowolną techniką, która będzie przedstawiała gatunki roślin, zwierząt, ptaków objętych ochroną w obszarze Doliny Dolnej Narwi ( format pracy A3).

 

c)      III grupa wiekowa -  autorska fotografia, której tematem będzie wybrany gatunek roślin, zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków ptaków, objętych ochroną na obszarze Doliny Dolnej Narwi (zdjęcie w wersji elektronicznej w postaci pliku w rozmiarze 3024x2016 pikseli w formacie JPG).

 

V. Szczegółowe warunki uczestnictwa:

a)      W konkursie biorą udział wyłącznie prace indywidualne.

 

b) Prace konkursowe przekazywane są do koordynatorów konkursu w poszczególnych   placówkach do dnia 07.10.2016 r.

c) Do każdej pracy powinny być dołączone następujące dane:

- imię i nazwisko autora,

- wiek uczestnika,

- adres zamieszkania,

- grupa przedszkolna ( w przypadku I grupy wiekowej),

- klasa (w przypadku II i III grupy wiekowej),

- oświadczenie rodzica o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka.

d) Koszty przygotowania prac ponoszą uczestnicy konkursu.

e) Wszystkie prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

f) Nagrodzone prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej wnioskodawcy,  poszczególnych  placówek realizujących projekt i w lokalnej prasie.

g) Autorskie prawa majątkowe do prac konkursowych z chwilą ich przejęcia nabywa nieodpłatnie Organizator Konkursu.

 

VI. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch etapach:

a) I etap (przedszkolny, szkolny) – zostanie przeprowadzony w terminie do 14.10.2016 r
w obrębie poszczególnych placówek.  Powołane przez dyrektora placówki Komisje wyłonią po 6 najciekawszych prac, które zostaną zakwalifikowane do II etapu (gminnego).

b) II etap (gminny)  -  spośród zgłoszonych przez poszczególne placówki prac konkursowych Komisja wybierze najlepsze  w terminie do 21.10. 2016 r.

c) Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę następujące kryteria:

- oryginalność, inwencja i pomysłowość podejścia do tematu,

- swoboda posługiwania się wybranymi technikami,

- innowacyjność ich przedstawienia,

- zaangażowanie w przygotowanie prac,

- wykorzystanie możliwości sprzętu elektronicznego przy wykonaniu prac (zdjęcia).

 

VII. Nagrody:

 

a)      Nagrody rzeczowe otrzyma  placówka, za największa ilość uczestników biorących udział
w konkursie.

Nagrody dla placówki:

- drukarka laserowa

- projektor

-ekran ręczny

b) Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe:

I grupa wiekowa: 

- za zajęcie I  miejsca - rower,

- za zajęcie II miejsca - tablet,

- za zajęcie III miejsca - cyfrowy aparat fotograficzny,

-  nagrody pocieszenia - gry edukacyjne

II grupa wiekowa:

- za zajęcie I miejsca -  rower,

- za zajęcie II miejsca – tablet,

- za zajęcie III miejsca - cyfrowy aparat fotograficzny,

- nagrody pocieszenia - gry edukacyjne

 

III grupa wiekowa:

- za zajęcie I miejsca -  rower,

- za zajęcie II miejsca – cyfrowy aparat fotograficzny,

- za zajęcie III miejsca - cyfrowy aparat fotograficzny,

 

c) Fundatorami nagród jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie oraz Gmina Różan.

VIII. Rozstrzygnięcie konkursów i ogłoszenie wyników

 1. Rozstrzygnięcie I etapu  konkursu nastąpi do 14.10.2016r.
 2. Rozstrzygnięcie II etapu konkursu nastąpi do 21.10. 2016 r.
 3. O wynikach II etapu konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni co najmniej na 5 dni przed  uroczystym wręczeniem nagród.
 4. Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas sesji Rady Gminy Różan, połączonej z prezentacją prac laureatów.
 5. Wręczenia nagród dokona  przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Burmistrz Gminy Różan.

  6. Wyniki konkursu oraz informacja o dofinansowaniu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej wnioskodawcy poszczególnych placówek biorących udział w konkursie oraz w prasie lokalnej.